Aktiviteter 2016

Vårens och höstens program

 

Mångfald i skogen – är det en rikedom vi behöver?

Söndag den 13 mars, 14 – 17

Vad är egentligen en skog? Vilka är skillnaderna mellan skog och granplantering? Sverige har ett rykte om sig att vara ett naturvänligt land och vårt lands yta består av ca 70% skogsmark. Personer som vill marknadsföra vårt land talar gärna om att vi har många naturreservat men sällan om hur stor del av skogsmarken som är skyddad. Varför då? Vi har idag 7 % skyddad skogsmark i hela landet, varav endast 3,8 % är produktiv skog. Naturvårdsbiologisk forskning säger att minst 20% av den svenska skogen måste skyddas för att det svenska skogseko- systemet och dess mångfald av arter ska kunna leva vidare i framtiden. I vårt land finns idag många arter med starkt minskande numerär, jämfört med vad de skulle haft i naturligt tillstånd. Gör det någonting om vi skapar enfald i vår natur? Hur kommer våra liv att förändras med en minskad mångfald i naturen? Vad tycker du?

En av landets erkända skogskännare kommer: Rebecka LeMoine, biolog, arbetar vid Calluna AB i Östergötland med bla naturvärdesbedömningar. Hon har ett rejält engagemang för skog och natur och lägger även många ideella arbetstimmar på detta. Föredrag och samtal om skog.
Per Darell biolog och Johan Marand artkunnig, båda skickliga på arter och inventering av skog, de kommer från Naturskyddsföreningen i Alvesta och håller workshop om mossor och lavar där du får uppleva förtjusande arter, se med lupp och titta i mikroskop.

Arrangör: Tankarnas trädgård i samarbete med Mångfaldsnätverket i Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta.

Plats: Fria ordets hus, Kungsgatan 29 c.

 

Tallskogspromenad i Vislanda

Söndagen den 17 april kl 10:00

Vårvandring i Mellansjöns närområde. Vi passerar Vislanda gamla prästgård och besöker fornlämningarna Torsta säte och Skeppssättningen. Hembygds- föreningens ordförande Bertil Olsson berättar. Vi besöker också ett naturskogs- artat område med 150-åriga tallar och vackra mossmattor under Per Darells ledning. Ta med fika och gärna stövlar!

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen Alvesta

Samling: Parkeringen i skogen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula baracken.

Kontakt: Karin Jonsson, 070 27 39 426

 

Gökotta


Söndagen den 29 maj kl 7:00

Sista söndagen i maj besöker vi Kloster, Benestad (utanför Alvesta) för att upp- leva fågellivet där och kanske få höra göken gala. Vår guide för morgonen är Roger Bertilsson. Ta med dig fika! Även kikare och fågelbok är bra att ha med, men det är inget krav. Ingen anmälan.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta

Samling: För samåkning sker samling på Allbotorget (mitt emot Folkets hus) kl 6:45. Om du kommer till fots eller med cykel kan du ta dig direkt till vägslutet vid Kloster (nära ”Klosterruinerna”).

Kontakt: Gerd Ouchterlony, 070-21 02 872

 

De vilda blommornas dag i Benestad

Söndagen den 19 juni kl. 10:00

I år förlägger vi vår blomstervandring till Benestads omgivning, där vi kan njuta av den rika floran. Ta med fika samt om du har även florabok, lupp och kamera. Barn är mycket välkomna till denna aktivitet. Ingen anmälan!

Arrangör: Smålands Flora, Naturskyddsföreningen i Alvesta och Benestads hembygdsförening.

Plats: Vid Benestagården, för gemensam promenad till blomster- lokalerna

Kontakt: Per Darell, 072-508 66 86 och Stefan Bjärnborg, 070-595 40 93

 

 

Klockgentiana

Söndagen den 28 augusti kl 10:00

Vandringen går runt Kojtasjön där vi bland annat kan undersöka årets utbredning av den rödlistade klockgentianan som normalt förekommer relativt rikligt vid Kojtasjöns östra sida. Ta med fika!

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen Alvesta

Plats: Parkeringen i skogen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula baracken.

Kontakt: Karin Jonsson, 070 27 39 426

 

Besök på Engaholms gård

Söndag 11 september kl 10:00

Vi besöker den vackra gårdsmiljön, betesmarkerna och lövskogen runt Enga- holms gård. Här finns intressanta vattenmiljöer, jätteekar men också andra ädellövträd som alm, ask, lind. Området har många sällsynta och rödlistade arter som exempelvis läderbagge, skeppsvarvfluga och gammelekslav. Ta med fika och gärna en lupp också, om du har.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Alvesta

Samling: Alvesta Ladugårdsplan Engaholms gård

Kontakt: Per Darell 0472-129 19