Falköga-gruppen

Gruppen jobbar aktivt med att bevaka och påverka i natur- och miljöfrågor i kommunen. Det kan röra sig om kommunala planer, strandskyddsärenden, skogsbruk m.m.

Genom att på olika sätt upplysa, lämna synpunkter och förslag och delta i samråd, visar vi olika aktörer vägval som tar hänsyn till naturvärden och människors miljö. Gruppen agerar också genom att överklaga och anmäla vid bristande hänsyn eller lagöverträdelser som skadar eller förstör naturvärden.

Exempel på ageranden inom Falköga-gruppen:

  • Stoppat storskalig bebyggelse i Horgenäs genom fleråriga rättsliga processer.
  • Lämnat yttranden och överklagat ett flertal detaljplaner.
  • Gjort klagomål till FSC och anmälningar till Skogsstyrelsen då naturvärden i kommunen hotats av avverkning.
  • Drivit rättsliga ärenden mot den planerade bergtäkten i Engaholm.