Grupper

Inom Naturskyddsföreningen i Alvesta finns några grupper, ett perfekt sätt för dig att engagera dig mer. Kontakta alvesta@naturskyddsforeningen.se om du vill engagera dig inom någon grupp, eller rentav starta en grupp med annan inriktning.

Naturövervakning och naturvård

Följer vad som händer med växter och djur i kommunen genom inventeringar. Driver på kommunen för ängsslåtter och skötsel av ädellövskog- och promenadområden (Bruntes hage, Sjölyckan och Kloster). Vi ordnar aktiviteter t.ex. skogsutflykter, Biologiska mångfaldens dag och Vilda blommornas dag. Ligger bakom projekt som t.ex, ”Eklandskapet i Alvesta”

Kronoberg Skogsgrupp

Vi verkar för att skogens alla värden och att våra skogar och dess mångfald bevaras till kommande generationer. Vi påverkar myndigheter för ett skogsbruk för alla värden. Vi gör skogsinventeringar och bevakar hotade arter i skogen. Vi lär oss samtidigt om fåglar, svampar, blommor, mossor och lavar.

Falkögat

Gruppen jobbar aktivt med att bevaka och påverka i natur- och miljöfrågor i kommunen. Det kan röra sig om kommunala planer, strandskyddsärenden, skogsbruk m.m.

Genom att på olika sätt upplysa, lämna synpunkter och förslag och delta i samråd, visar vi olika aktörer vägval som tar hänsyn till naturvärden och människors miljö. Gruppen agerar också genom att överklaga och anmäla vid bristande hänsyn eller lagöverträdelser som skadar eller förstör naturvärden.

Exempel på ageranden inom Falköga-gruppen:

  • Stoppat storskalig bebyggelse i Horgenäs genom fleråriga rättsliga processer.
  • Lämnat yttranden och överklagat ett flertal detaljplaner.
  • Gjort klagomål till FSC och anmälningar till Skogsstyrelsen då naturvärden i kommunen hotats av avverkning.
  • Drivit rättsliga ärenden mot den planerade bergtäkten i Engaholm.

Handla miljövänligt-gruppen (HMV)

Inspirerar och knyter samman alla som vill agera för hållbar konsumtion

Natursnokarna

Barn i åldern 3-10 år får upptäcka naturen tillsammans med sina vuxna. Har för närvarande ingen ledare, så hör gärna av dig.

Var en positiv kraft för naturen genom att engagera dig i en grupp.