Val 2022

Naturskyddsföreningens undersökning inför kommunalvalet 2022

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några viktiga områden inom natur och miljö hjälpa väljarna ta ställning i det kommande kommunalvalet.

Partierna i kommunen ges möjlighet att ta ställning till punkterna i nedanstående lista. Svaren presenteras i en matris utifrån ”Mycket bra förslag”, ”Ganska bra förslag”, ”Ganska dåligt förslag”, ”Mycket dåligt förslag” eller ”Vet ej” (visas som emojis i matrisen).

Listan har skickas till partierna i Alvesta kommun 19 augusti (enligt kontaktuppgifter på partiernas hemsidor, samt partiernas gruppledare enligt Alvesta kommuns hemsida). En påminnelse skickades ut 31 augusti. Svaren presenterades 7 september genom pressmeddelande, på Naturskyddsföreningens hemsida och i sociala medier.

Sammanställning av svaren

Partierna är ordnade efter den ordning svaren kommit in. Från C, KD och V kom inte något svar. Förtydligande av punkterna  finns längre ner på sidan.

Fördjupande svar

Det gavs möjlighet att fördjupa sitt svar till punkterna.

Liberalerna
1. Detta har Liberalerna drivit de gångna 4 åren och har det även i årets valmanifest.
2. Ingår i Agenda 2030.
2. Kommunalägd skog skall prioritera just detta.
3. Fler behövs i olika delar av vår kommun.
4. Utdikade marker släpper ifrån sig metan o CO2. Viktigt att återställa dessa för att förhindra utsläppen, dessutom ersätta stora gräsytor med vild biotop för biologisk mångfald.
5. Finns i Liberalernas valmanifest.
7. Alvesta kommun jobbar på frågan men går tyvärr långsamt.

Miljöpartiet
1. Finns med i vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Kommunekologen skall bland annat ha till uppgift att bevaka att kommunen arbetar mot klimatmålen och att kommunen värnar djur och natur.
2. Miljöpartiet vill bevara och skydda hotade växt- och djurarter då artkrisen pågår globalt och även i vårt land. Då kommunen åtagit sig att följa agenda 2030 innebär detta att arbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald.
3. Vi vill att kommunen skall tillämpa ett naturnära kontinuitetsskogsbruk av typ Lübeckmodellen. Alltså ett skonsamt skogsbruk genom plockhuggning, med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna och i första hand med naturlig föryngring. Vi vill också att, där kalhyggesbruk har tillämpats, att marken restaureras med en skiktad blandskog utan kalhyggen. Härigenom kommer också den biologiska mångfalden att gynnas.
4. Vi vill exempelvis att Spånenområdet blir ett kommunalt ”stadsnära” reservat.
5. Våtmarker främjar ekosystem och är hem åt många djurarter samt minskar utläpp av växthusgaser.
6. Något som vi också understryker i vårt handlingsprogram och därtill ska detta gälla vid byggnation av skolor och planering av skolgårdar. Viktigt för bland annat människors hälsa, ger skugga vid höga temperaturer, ökar biologisk mångfald och främjar insekter.
7. Vi har exemplevis nyligen motionerat om kommunal återbruksverksamhet.

Socialdemokraterna
1. Vet ej, kan vara ett bra förslag om det inte finns andra liknande funktioner.

Punkter partierna fått ta ställning till

Partierna ska först och främst svara enligt: ”Mycket dåligt förslag” / ”Ganska dåligt förslag” / ”Ganska bra förslag” / ”Mycket bra förslag”. Därefter är det fritt att utveckla svaret ytterligare.

Alvesta kommun ska:

1. Snarast tillsätta en kommunekolog
En kommunekolog är en självklar roll i en kommun som tar hållbar utveckling på allvar. Att bevara och förstärka en rik och omväxlande natur, samt ge kommuninvånarna möjlighet till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap måste vara del av varje beslut inom samhällsplaneringen. Ekologisk kompetens saknas i dagsläget också allvarligt t.ex. i handläggning av dispenser, vilket inte är acceptabelt.

2. Upprätta en strategi för att bevara och förstärka biologisk mångfaldBiologisk mångfald handlar i grunden om utvecklingen av livet på jorden. Fungerande ekosystem är en förutsättning för klimat, syre i luften, rent vatten, föda, husrum och bränsle. Det pågår en extremt snabb utrotning av arter, och det krävs på alla nivåer strategi och handling för att bromsa utvecklingen.

3. Ha en skogsstrategi som prioriterar natur- och upplevelsevärden, med hyggesfria metoder
Många kommuner väljer hyggesfritt skogsbruk för att kunna bevara både frilufts- och naturvärden, men ändå få en inkomst från skogen. Kalhyggesbruk hör inte hemma i en kommun som prioriterar invånarnas trivsel och rekreation och vill arbeta för klimatet. Växjö kommun har antagit en skogsstrategi som säger: ”Kommunen ska vara ett föredöme vad gäller bevarande och utveckling av biologiska värden i skogen. Kommunens skogsskötsel ska övergå mot hyggesfria metoder där variationsrika skogar skapas. Kalavverkning som skogsbruksmetod får endast ske vid exploatering, efter en allvarlig skada på skogen, vid risk för allmänhetens säkerhet eller där annan metod inte är möjlig utifrån beståndets karaktär.” Det är dags att även Alvesta börjar agera som ett föredöme.

4. Upprätta kommunala reservat
Idag har Alvesta inte ett enda kommunalt reservat. I jämförelse har Växjö 23 stycken. Kommunen kan inte fortsätta ignorera naturområdenas betydelse för invånarnas rekreation, hälsa, friluftsliv och pedagogik. Några enkla exempel på lämpliga områden nära Alvesta tätort är vattenriket runt Lekarydsån, Spåningslanda, Kloster, tallskogen vid Hagaparken och Västermaden.

5. Identifiera viktiga våtmarker för restaurering
Att restaurera våtmarker ger stärkt biologisk mångfald och bidrar med viktiga reglerande ekosystemtjänster. Sveriges torrlagda våtmarker släpper ut lika mycket koldioxid som biltrafiken. Återskapande av våtmarker på torvjordar leder till minskade koldioxidutsläpp. Naturvårdsverkets förslag i arbetet för miljömålen innefattar att skydda och undvika exploatering av våtmarker, samt att sköta, restaurera och skapa nya våtmarker vid behov. För att underlätta även för privata markägare bör kommunen ha en våtmarkssamordnare.

6. Avsätta större allmänna natur- och parkytor vid planering av bostadsområden
Alvesta kommun ska vid planering av bostadsområden aktivt arbeta för skapande av artrika, grönskande omgivningar för boende. Ett ”uterum” med plats för möten, rekreation, aktivitet och lek.

7. Skärpa konkreta insatser för minskat avfall och ökat återbruk
Att minska avfallsmängden är ett mål i samhället, men det räcker inte. Att återanvända produkter för att spara resurser som vatten, energi och råvaror måste vara det främsta målet. För att gå mot ett mer cirkulärt samhälle behöver skapas möjlighet till återbruk på våra återvinningscentraler. Även återvinning av byggnadsmaterial (dörrar, fönster, diskbänkar m.m.) för privatpersoner är ett område att utveckla. Tydlig skyltning, kunnig personal (finns på återvinningscentralen i Alvesta) som kan guida och en ”Återbrukar-avdelning” är helt centrala åtgärder för att minska mängden avfall. Låt Miljöverksta’n återuppstå.

8. Ansluta till Kommunnätverket för giftfri vardag
Nätverket initierades av Kemikalieinspektionen och är till för att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar. Som första steg behöver förskolor och skolor få bort hormonstörande plast och kemikalier från verksamheten.

9. Vara ett föredöme och transparent i omställningen till förnybar energi
För att möta klimatproblemen krävs stora omställningar till förnybar energi. Kommunen behöver vara ett föredöme och transparent med hur energikällorna i Alvesta kommun ser ut. Exempelvis är att elda biobränsle från trävaror inte koldioxidneutralt, då det har lågt bränslevärde och ger stor koldioxidavgång. Energi- och klimatarbetet ska också konkret främja förnybar energi på individnivå.