Eklandskapet i Alvesta (2018-2019)

Sparbanken Eken

Med bidrag från Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse

Ett projekt som syftar till att uppmärksamma eken och dess över tusen inhysingar i form av fåglar, fladdermöss, svampar, lavar och insekter. Det ska gynna eken som symbol för biologisk mångfald och livet i stort, och dessutom att stödja Naturskyddsföreningens lokalarbete med fokus på eklandskapet i Alvesta kommun.

Specialnummer av Fiskgjusen

Se vårt specialnummer av Fiskgjusen, Eklandskapet i Alvesta! Medlemmar har fått den i brevlådan, och den finns också att läsa digitalt.

Karta

Vi har sammanställt en karta över observationer av ek i Alvesta kommun. Se den här, och hjälp sedan till att komplettera kartan med ekar som finns nära dig.

Karta – Eklandskapet i Alvesta

Hjälp till i projektet

Att hitta, mäta och dokumentera ekar bidrar väldigt mycket till projektet. Är du nyfiken på hur man går tillväga, läs mer i länken nedan. Detta är särskilt trevligt att göra tillsammans, så skicka gärna ett mail till alvesta@naturskyddsforeningen.se om du är intresserad, så försöker vi samordna en inventering. Särskilt kan det vara en rolig och lärorik aktivitet t.ex. i en hembygdsförening som ofta har både kunskap och historia kring stora ekar.

Läs mer här: Så här kan du hjälpa till

Bakgrund

Under 2018 har Naturskyddsföreningen i Alvesta speciellt fokus på den biologiska mångfalden, och då är eken en bra symbol för såväl den som vår kommun.

Hjälp oss hitta jätteekar, dvs. ekar som i brösthöjd har en omkrets större än 314 cm. Vi är också intresserade av områden med ek (även utan jätteekar) för att se ekens utbredning i kommunen. Intressant är också de äldre ekarnas historia, och andra berättelser om ek. Läs mer i dokumentet som finns att hämta längst upp på sidan.

Alvesta kommun har synnerligen värdefulla ädellövskogar. Mest känd är Bjurkärr med bok och ek europeisk klass. Mindre känt är att Alvesta tätort har över 600 ekar över 100 cm i omkrets varav 70 är jätteekar (över 1 m i diameter). Ungefär lika många jätteekar finns på Engaholms gods. Här finns ett stort antal rödlistade arter varav en del hotade och har svårt att hitta livsrum idag.

Utanför Alvesta tätort finns dessutom ett mycket stort antal ekar längs åsarna norrut och söderut. Den största eken torde finnas i Torpsbruk med en omkrets över 7 m, men flera stora ekar finns också i Huseby och Torne.

Med en trädvårdsplan som syftar till att gynna ek, och speciellt äldre ekar, skulle möjlighet ges för dessa arter att sprida sig och fortleva.

Projektets olika delar:

  • Inventera, ta koordinater och dokumentera ekbestånd och miljöer.
  • Väcka politikers, allmänhetens och medias intresse genom politikerexkursioner i ekmiljöer och genomförande av en öppen föreläsningskväll i ämnet.
  • Ge ut ett specialnummer av kretstidningen Fiskgjusen, med flera specialskrivna artiklar om ek.
  • Publicera en interaktiv karta på internet över ekmiljöer, jätteträd m.m i kommunen.
  • Sammanställa en projektrapport med underlag, förslag och strategier.

Vad vi vill uppnå

  • Inventerade och väldokumenterade ekbestånd i tätorten och närområdet.
  • Att nå ut och väcka intresse för ek, biologisk mångfald och vikten av att ha ett landskapsperspektiv för att bevara ekbestånd, skapa nya, och möjliggöra spridning av arter.
  • Riktat budskap till politiker genom politikerexkursioner i ekmiljöer.
  • Nå ut till nyfikna på såväl ek, projektet och föreningen genom föreläsningskväll, kretstidning, insändare m.m.
  • Skapa ett bra start för fortsatt kommunalt arbete med t.ex. trädvårdsplan genom en kunskapstät projektrapport.

Det långsiktiga målet är att tillräcklig fokus på ekarnas stora värde för kommunen, den biologiska mångfalden och landskapet skapar både intresse och engagemang hos allmänheten, samt politiskt resultat genom införandet av trädvårdsplan och en genomtänkt landskapsplanering för spridning och fortlevnad av de höga naturvärdena knutna till ek.