Skog i Kronoberg (2020-2021)

Arbetsmaterial

När är skog en skog. Föredraget av Per Darell 12 oktober.

Exkursion 7/11 2020 – Enkelt protokoll för inventering av skogsmark
Exkursion 7/11 2020 – Bilder på signalarter

Skillnader naturskog och produktionsskog. En schematisk sammanfattning från Per Darells föredrag som låg till grund för det vi studerade i skogen 7/11 2020.

Bakgrund

Att se eller inte se skogen för alla träd – vad gör en skog till en skog?
Ett program för dig som vill lära dig om skogens ekologi och att bruka den uthålligt.

Syfte

Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen om skog och andra trädbärande marker i Kronoberg. Genom ökad kunskap kan vi argumentera och engagera oss för skogens alla nyttor.

Budskap

Skogsmarken är i Sverige idag synnerligen hårt utnyttjad. Skog är så komplex och viktig för människan och våra medvarelser på jordklotet att den inte skall få styras av ensidiga ekonomiska intressen. Framtida generationer skall också kunna nyttja och njuta av skog som fullödigt ekosystem. Att bevara skogen som ekosystem ställer krav på politiker, skogsbolag och på vårt sätt att leva. Vi vill se ett skogsbruk som inte utarmar den biologiska mångfalden, som inte förstör livsmiljöer i våra vattendrag, som inte leder till utsläpp av växthusgaser och som ger möjlighet till rekreation.

Arrangörer

Naturskyddsföreningen i Alvesta och Växjö

Tidsplan

Höst 2020 och hela året 2021.

 • Introduktion 12 oktober kl. 18:30. OGT-NTO, Vattentorget Växjö. Per Darell: Skillnad naturskog och produktionsskog
  Johan Marand: Artportalen och Skogens pärlor
 • 7 november 2020 kl. 10. Exkursion till område med naturskog och produktionsskog, Mellansjön i Vislanda.
 • Föreläsning av Christer Johansson om Fåglar i skogen i Växjö 23 november.
 • Skogsbruksmetoder med betoning på alternativ till kalavverkning (trakthyggesbruk). Skogsstyrelsen och andra aktörer. Vad gör Södra, Vida m fl bolag för att motverka utarmningen av den biologiska mångfalden och skogens övriga ekosystemtjänster? Planerat 2021.
 • Klimat och skog. Planerat till januari 2021.
 • Hur går det för skogens arter i Kronoberg. Några exempel på växter och djur. Viltvård.
 • Skog och träd i det äldre jordbruket. Vilka naturvärden har förlorats. Vilka naturvärden kan restaureras? Naturbete. Osaby.
 • Ädellöv och andra lövträd. Våren 2021.
 • Exkursion maj 2021. Naturlig sydlig lövskog på Möckelsnäs.