Val 2018

Partierna i Alvestas svar på önskelistan

Samtliga partier utom S har skickat sina svar på önskelistan, och dessa finns att läsa i dokumentet nedan.

Partierna i Alvestas svar på önskelistan 2018

Det är svårt att rättvist skapa en översiktsbild av svaren, men nedan är en tolkning utifrån svaren kring hur positiv man ställer sig till de olika punkterna i listan. Läs respektive partis fullständiga svar för förtydligande.

Naturskyddsföreningens utskick inför kommunalvalet

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet.

Önskelista

Ha en strategi för gynnande av biologisk mångfald
Biologisk mångfald handlar i grunden om utvecklingen av livet på jorden. Fungerande ekosystem är en förutsättning för klimat, syre i luften, rent vatten, föda, husrum och bränsle. Det pågår en extremt snabb utrotning av arter, och det krävs på alla nivåer strategi och handling för att bromsa utvecklingen.

Arbeta för en giftfri vardag och minskad plastanvändning
Det finns bl.a. mycket forskning kring skadliga kemikaliers påverkan på framför allt barn under de år de utvecklas mest, och förbättringar för en giftfri förskola är därför viktigt. Att Alvesta kommun blir del i kommunnätverket för giftfri vardag skulle ge frågan välbehövlig fokus.

Ha en kommunekolog
En kommunekolog är en självklar roll i en kommun som tar hållbar utveckling på allvar. Att bevara en rik och omväxlande natur, och ge kommuninvånarna möjlighet till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap behöver prioriteras.

Vara en av Sveriges ekokommuner
I SOM-institutets undersökning 2017 över vad svenskar oroar sig mest för, ligger miljöförstöring och förändringar i jordens klimat som nummer ett och två. Alvesta kommun behöver visa att man bemöter denna oro. En del i detta kan vara att bli del i Sveriges Ekokommuner, ett nätverk av kommuner som arbetar för hållbarhet och ekologisk grundsyn.

Bedriva hyggesfritt skogsbruk
Allt fler kommuner väljer hyggesfritt skogsbruk. ”Kontinuitetsskogsbruk är ett sätt att bevara både frilufts- och naturvärden, men ändå ha en inkomst” (Martin Unell, kommunekolog i Växjö). Hyggesfritt skogsbruk bedrivs i 100 % av kommunens skogar i Motala, i Alvesta inte en enda hektar. Det är hög tid att komma igång.

Bevara och tillgängliggöra natur för unga
En Sifo-undersökning från april 2018 visar att 59 procent av alla barn och ungdomar skulle vilja vistas mer i naturen. Samtidigt krymper ständigt tillgången till tätortsnära naturområden. Alvesta kommun behöver förstå det sociala och pedagogiska värdet i tätortsnära natur och bevara och tillgängliggöra de få områden som ännu finns kvar.

Skapa kommunala reservat
Idag har Alvesta inga kommunala reservat. Några exempel på lämpliga områden nära Alvesta tätort är vattenriket runt Lekarydsån, Spåningslanda, Kloster, tallskogen vid Hagaparken och Västermaden.