Bruntes Hage (eller Blommagårdsängen)

I den så kallade Bruntes Hage fanns förr i norra delen en skola, Engaholmsskolan, som brändes ned av Alvesta brandkår 1970. Lärarinnan, Lotten Kronholm, bodde i skolan och verkade där mellan 1917-1959. Idag återstår en jordkällare och en del planterade träd bland annat fyra almar. I södra delen fanns en gård Skrivaregård. Under 1900-talets första del bestod området av flera åkertegar. Sedermera betades området av hästar, som tillhörde Anders och Erik Sahlström, därav namnet Bruntes Hage.

De gropar man kan se lite här och var skall ha uppkommit genom att man bröt och klöv sten till murarna på Engaholm. Engaholm ägde marken men sålde den till kommunen. Anders Koskull sålde den med avsikten att den skulle förbli hag- och ängsmark.

1995 började Naturskyddsföreningen i Alvesta restaurera ängen med följande slåtter med lie och sedermera slåtterbalk. Efter en skrivelse till kommunen övertog Kommunen skötseln med hästslåtter.

Området är som ett vackert rum där ängen omges av lövskog på alla håll.

Ett 25-tal ekar, varav två jätteekar, pryder området sedan Engaholmstiden. Värdefulla buskar förekommer också som sälg, hassel och hagtorn. Floran består av många lund- och ängsarter. Vanliga blommor är liljekonvalje, humleblomster, gökärt, skogsviol, teveronika, smultron, svartkämpar, fyrkantig johannesört, svinrot, stormåra, och mindre vanliga är åkervädd, skallror, blåsippa, stor blåklocka, tibast och grönvit nattviol. Området är rikt på fjärilar och nattfjärilar.

Västra Sigfridsleden och Spåningslandaleden går genom området. Grillmöjligheter finns.