Lekaryd socken

Lekaryd ligger strax norr om Alvesta och är en kuperad dalgångsbygd. I västra delen ligger radbyn Hjärtanäs med jordbruksbygd, Hjärtenholms lantbruksmuseum och Kronobergshed. I Grännaforsa finns rester av en brunnsepok som började på 1700-talet. Idag finns Officerskällan i backen ner mot Grännaforsa, vars vatten du kan smaka.

Kungsfiskare i Lekarydsån. Foto: Torbjörn Aronsson

Kungsfiskare i Lekarydsån. Foto: Torbjörn Aronsson
https://toddeswe.wixsite.com/toddeswe

Området delas i mitten av en dal som utgörs av rullstensåsar och Lekarydsån. Före sänkningen av sjön Salen på 1930-talet fanns två sjöar, där Lekarydsån rinner idag. Den södra kallades Södersjön. Landskapet på östra sidan karakteriseras av ett vackert jordbrukslandskap, Lekaryds kyrkby och friluftsområdet Hanaslövberget med skidbacke. På var sin sida om ån finns två större gårdar Dansjö sätesgård och Gåvetorps herrgård.

Jordbrukslandskapet är rikt på värdefulla ädellövträd med ek, ask, alm och hassel. En enorm ek finns vid sockengården i Lekaryd, som 2022 mätte över 700 cm i omkrets. Tyvärr dör äldre almar och askar på grund av svampsjukdomar.

Några spektakulära arter som man med lite tur kan träffa på i Lekaryd är hasselmus (bland annat påträffad i Gåvetorp och Hjärtenholm), utter, kungsfiskare, mindre hackspett och många flyttande fåglar. Ringmärkning har skett i många år vid gamla vattenverket.

Den restaurerade våtmarken, Västermaden, har ett rikt fågelliv. Spännande svampar är violett fingersvamp på Kronobergshed, scharlakanskål, kandelabersvamp och trollhand vid gamla vattenverket och de rödlistade svamparna ekticka, oxtungsvamp och korallticka. Hårklomossa finns vid ån och är en art som är skyddad genom EU-direktiv. Kärlväxtfloran är på flera håll utarmad på grund av hårt gödslade och dikade marker.

Fina betesmarker finns på båda sidor av Dansjön, till exempel vid Åäng. En trevlig cykeltur är från Lekarydsvägen i Alvesta förbi Lekaryd, grusvägen efter Gåvetorp och till Åäng. Sedan kan man fortsätta mot Grännaforsa och 126:an tillbaka. Det kan vara lämpligt att rasta vid det lilla fiket i Lekaryd eller sommartid i Hjärtenholm.

En promenad vi kan rekommendera är vägen från Hjärtenholm till gamla vattenverket och åsarna norrut längs Lekarydsån.
Sluttningen nedanför Kronobergshed är värd ett besök med frodig översilningsmark med kärrfibbla, skärmstarr, bäckbräsma, revsuga och gullpudra. Skogen består bland annat av hassel, alm och klibbal.

Det är angeläget att de vackra landsbygdsmiljöerna i Lekaryd inte förstörs av Alvesta tätorts expansion.