Tidigare års aktiviteter

Aktiviteter 2020

Aktiviteter 2019

Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2017

Länsstämma

Söndagen den 23 april kl 9:30–16:00 (prel)

Vi i Alvestakretsen står i år som värdar för länsstämman. Alla är välkomna att delta i så väl exkursioner som årsmötesförhandlingar.

Dagen inleds med en exkursion till Klosterområdet och avslutas med en exkursion till tallskogen norr om Hagaparken. Däremellan lunch och årsmötesförhandlingar.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta
Lokal: Folkets hus, festsalen. Dock samling vid 9:30 på parkeringen öster om stationen, för promenad till Kloster.
Kontakt: Per Darell 0472-129 19 (endast gällande exkursionerna).
OBS! Ingen anmälan krävs för deltagande i exkursionerna och årsmötesförhandlingarna. Vill du ha fika och lunch ska anmälan redan vara gjord.

Hjälp till att bekämpa en invasiv art – jättebalsamin

Onsdagen den 9 maj kl 17

I Alvesta tätorts nyaste promenadslinga växer inte bara buskar och träd och frodas inte bara vårblom- mor. Där finns dessvärre också jättebalsamin, som är en invasiv (invaderande) art och som därför ska bekämpas. Jättebalsamin är ettårig och kan därför bekämpas genom att man skär av den på våren, innan blomning.

OBS! Ta med sekatör och handskar samt gärna fikakorg med något varmt att dricka. Bekämpningen kommer att pågå ytterligare några kvällar.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta
Samling: Vid promenadslingans start, Sjölyckan, kl 17
Kontakt: Elisabeth Ebbesson, 0472-134 11. Ingen anmälan.

Se vårblommor i Holmaskogen

Söndagen den 21 maj kl 10 till ca kl 13

Vi får följa med Växjökretsen på exkursion till Holma, som är en av länets högst belägna byar. Holma ligger mellan Växjö, Lammhult och Alvesta. På en slutt- ning åt sydväst finns Holmaskogen med ädellövskog och på våren blommar här blåsippor som sedan följs av lungört och många andra mer eller mindre kända vårblommor. Här finns också många intressanta lavar och mossor.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö
Plats: Holmaskogen. Samåkning från Alvesta sker från Allbotorget där vi samlas kl 9. Även från Norrtullskolan, Växjö, sker samåkning kl 9.
Kontakt: Uno Petersson, 070-588 56 14, uno_p@hotmail.com. Ingen anmälan.

De vilda blommornas dag i Spåningslanda

Söndagen den 18 juni kl 10

I år firar vi Vilda blommors dag i Alvesta tätort igen (det var tre år sedan sist, då vi var i Bruntes hage). Nu ska vi få uppleva växter både på land, i strandkanten och i vattnet.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta
Samling: Badplatsen vid Spånen
Kontakt: Per Darell, 0472-129 19. Ingen anmälan.

Bussutflykt till nationalpark Norra Kvill

Söndagen den 10 september (heldagsutflykt)

Följ med på bussutflykt till en av få urskogar i södra Sverige. Här finns moss- beklädda stenblock och en och annan trolsk tjärn. Personal från länsstyrelsen guidar oss. Efteråt åker vi söderut via Vimmerby till Ingebo hagar, där vi äter sopplunch (vegetarisk soppa med bröd). Här finns också en gårdsbutik och vandringsleder (se www.ingebohagar.com).

Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö och Alvesta
Avresa: Folkets hus i Alvesta kl 8:30, Norrtullskolan i Växjö kl 9:00; tillbaka i Växjö ca kl 19.
Medtag: Fika till för- och eftermiddagen. Kläder efter väder; stövlar kan vara bra oavsett väderlek.
Pris: Medlemmar: 290 kr/person. Övriga: 340 kr/person. Bussresa, guidning och lunch ingår.
Anmälan: Senast den 27 augusti till alvestanatur@gmail.com och betala samtidigt in avgiften till Växjökretsen: bg 5158-7178
Kontakt: Karin Sahlström, 0766-27 93 83

Källexkursion

Lördagen den 7 oktober

Mer information kommer inom kort, men boka datumet!

Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö och Alvesta
Medtag: Fika, stövlar, lupp.

Aktiviteter 2016

Mångfald i skogen – är det en rikedom vi behöver?

Söndag den 13 mars, 14 – 17

Vad är egentligen en skog? Vilka är skillnaderna mellan skog och granplantering? Sverige har ett rykte om sig att vara ett naturvänligt land och vårt lands yta består av ca 70% skogsmark. Personer som vill marknadsföra vårt land talar gärna om att vi har många naturreservat men sällan om hur stor del av skogsmarken som är skyddad. Varför då? Vi har idag 7 % skyddad skogsmark i hela landet, varav endast 3,8 % är produktiv skog. Naturvårdsbiologisk forskning säger att minst 20% av den svenska skogen måste skyddas för att det svenska skogseko- systemet och dess mångfald av arter ska kunna leva vidare i framtiden. I vårt land finns idag många arter med starkt minskande numerär, jämfört med vad de skulle haft i naturligt tillstånd. Gör det någonting om vi skapar enfald i vår natur? Hur kommer våra liv att förändras med en minskad mångfald i naturen? Vad tycker du?

En av landets erkända skogskännare kommer: Rebecka LeMoine, biolog, arbetar vid Calluna AB i Östergötland med bla naturvärdesbedömningar. Hon har ett rejält engagemang för skog och natur och lägger även många ideella arbetstimmar på detta. Föredrag och samtal om skog.
Per Darell biolog och Johan Marand artkunnig, båda skickliga på arter och inventering av skog, de kommer från Naturskyddsföreningen i Alvesta och håller workshop om mossor och lavar där du får uppleva förtjusande arter, se med lupp och titta i mikroskop.

Arrangör: Tankarnas trädgård i samarbete med Mångfaldsnätverket i Kronoberg, Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta.

Plats: Fria ordets hus, Kungsgatan 29 c.

Tallskogspromenad i Vislanda

Söndagen den 17 april kl 10:00

Vårvandring i Mellansjöns närområde. Vi passerar Vislanda gamla prästgård och besöker fornlämningarna Torsta säte och Skeppssättningen. Hembygds- föreningens ordförande Bertil Olsson berättar. Vi besöker också ett naturskogs- artat område med 150-åriga tallar och vackra mossmattor under Per Darells ledning. Ta med fika och gärna stövlar!

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen Alvesta

Samling: Parkeringen i skogen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula baracken.

Kontakt: Karin Jonsson, 070 27 39 426

Gökotta

Söndagen den 29 maj kl 7:00

Sista söndagen i maj besöker vi Kloster, Benestad (utanför Alvesta) för att upp- leva fågellivet där och kanske få höra göken gala. Vår guide för morgonen är Roger Bertilsson. Ta med dig fika! Även kikare och fågelbok är bra att ha med, men det är inget krav. Ingen anmälan.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta

Samling: För samåkning sker samling på Allbotorget (mitt emot Folkets hus) kl 6:45. Om du kommer till fots eller med cykel kan du ta dig direkt till vägslutet vid Kloster (nära ”Klosterruinerna”).

Kontakt: Gerd Ouchterlony, 070-21 02 872

De vilda blommornas dag i Benestad

Söndagen den 19 juni kl. 10:00

I år förlägger vi vår blomstervandring till Benestads omgivning, där vi kan njuta av den rika floran. Ta med fika samt om du har även florabok, lupp och kamera. Barn är mycket välkomna till denna aktivitet. Ingen anmälan!

Arrangör: Smålands Flora, Naturskyddsföreningen i Alvesta och Benestads hembygdsförening.

Plats: Vid Benestagården, för gemensam promenad till blomster- lokalerna

Kontakt: Per Darell, 072-508 66 86 och Stefan Bjärnborg, 070-595 40 93

Klockgentiana

Söndagen den 28 augusti kl 10:00

Vandringen går runt Kojtasjön där vi bland annat kan undersöka årets utbredning av den rödlistade klockgentianan som normalt förekommer relativt rikligt vid Kojtasjöns östra sida. Ta med fika!

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen Alvesta

Plats: Parkeringen i skogen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula baracken.

Kontakt: Karin Jonsson, 070 27 39 426

Besök på Engaholms gård

Söndag 11 september kl 10:00

Vi besöker den vackra gårdsmiljön, betesmarkerna och lövskogen runt Enga- holms gård. Här finns intressanta vattenmiljöer, jätteekar men också andra ädellövträd som alm, ask, lind. Området har många sällsynta och rödlistade arter som exempelvis läderbagge, skeppsvarvfluga och gammelekslav. Ta med fika och gärna en lupp också, om du har.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Alvesta

Samling: Alvesta Ladugårdsplan Engaholms gård

Kontakt: Per Darell 0472-129 19

Aktiviteter 2015

Årsmöte måndagen den 9 mars 2015

Årsmötesförhandlingar 18:30 med fika.

Kl 19:30 berättar Lena och Michaël Michaëlsson och visar bilder från Kronobergs läns enda kulturreservat Linnés Råshult. Lena och Michaël har varit en viktig del i återskapandet av1700-talslandskapet och ansvarar idag skötseln av reservatet.

Plats: Missionskyrkan
Kontakt: Karin Sahlström 0472-10637

Torsdag 9 april 17.00 – Mosippan i Vret

Naturskyddsföreningen har följt mosippan i Vret under minst 40 år, den enda lokalen i Alvesta kommun. I år är det extra spännande att se om vår stödutplantering lyckats.

Samling: Folkets hus Alvesta kl. 17:00. Arrangör: Naturskyddsföreningen Alvesta. Kontakt: Per Darell, 072 50 86 686.

10-12 april – Signalartskursen om lavar och mossor

Ankomst fredag till Limnologen med övernattning och avslutning söndag em. Du som har anmält dig får särskild information.

Plats: Aneboda.
Kontakt: Per Darell 0472-12919

Söndag 26 april 10:00 – Vårvandring vid Kojta- och Mellansjön

Vårvandring i det nyrestaurerade strövområdet vid Mellansjön och Kojtasjön utanför Vislanda. Nya informationsskyltar om områdets flora och fauna kommer att sättas upp under mars/april utefter stigarna. Guide är Per Darell.

Samling: Parkering i skogen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder vid gula baracken”.

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening (www.kojtamellan.se) i samarbete med Naturskyddsföreningen i Alvesta.

Kontakt: Karin Jonsson, 070 27 39 426

Söndag 24 maj 10:00 – Lär känna Sveriges nästa nationalpark

Västra Åsnen

Västra Åsnens övärld är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, växter och djur att se och uppleva. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark, vid detta tillfälle beger vi oss till naturreservatet Bjurkärr, för att titta närmare på vilka mossor och lavar vi kan hitta tillsammans med våra guider Per Darell och Emil Persson. Ta gärna med egen lupp och fika. Vi har ett antal luppar till utlåning. För mer information titta in på Naturums hemsida.

Samling: Vid Bjurkärrs parkering. Naturreservatet ligger mitt emellan Huseby och Urshult.

Aktiviteter 2014

Torsdag 27 mars 18.30 Växjö Bibliotek
Jorden vi äter – kan alla bli mätta med ekologiskt? med Gunnar Rundgren

Jorden vi äter – kan alla bli mätta med ekologiskt1

obyåsen3a.JPG

Invigning av restaurerat strövområde vid Mellansjön och Kojtasjön utanför Vislanda.
Söndagen 27 april 2014 kl 14.00-17.00

Samling vid parkeringsplats i skogen strax norr om Kojtet (se skylt: Vandringsleder).

Invigningen sker kl 14.00. Resten av dagen finns personer som berättar om områdets historia och natur. Vi bjuder på enkel förtäring. I området finns sju olika rundor, varav den kortaste är 2,7 km och den längsta 1,2 mil.

Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening. Naturskyddsföreningen i Alvesta är en av medarrangörerna.
Kontaktperson: Karin Jonsson, telefon 070-2739426
e-post: kojtamellan@gmail.com

Utflykt till nationalparken Store Mosse
Torsdagen en 1 maj

Store Mosse 1 maj 14 

Livet i vattnet
Söndagen den 25 maj kl. 13:30-17:30

Vi ser på stort och smått över och under vattenytan i Pukaström och sjön Fiolen. Till vår hjälp har vi skafthåvar, vattenkikare, luppar, mikroskop m.m. Guidar gör Roland Bengtsson och Per Darell. Dykare från Alvesta Dykklubb medverkar. Ta med långskaftade stövlar om Du har och badkläder samt fika

Arrangörer: Naturskyddsföreningen i Alvesta
Plats: Parkeringen vid Moheda Bibliotek
Kontakt: Roland Bengtsson 0472-71113

brunteshage2009fnattviol 048

De vilda blommornas dag
15 juni 2014 kl 10.00

Vi går en runda i ”Bruntes hage” för att njuta av försommarfloran. Vi letar också fjärilar, humlor och andra pollinerare.
Samling vid stora stenen mitt i ängen. Kör uppför backen i Alvesta förbi vattentornet, efter sista huset ligger Bruntes Hage.Kör en liten bit till så kommer du en parkering markerad med ett P.
Tag med fika. Om du har kan du ta med flora, kamera och lupp.

Arrangörer: Smålands Flora och Naturskyddsföreningen i Alvesta.
Per.darell@netatonce.net
Per Darell 072-5086686

Hörnebo skifferbrott
31 augusti 2014 kl 10.00

Miljön i brottet är en mycket spännande upplevelse. Vi tittar på geologin, kärlväxter, mossor, lavar och alger. Har vi tur kanske några musikanter dyker upp.
Samling vid parkeringen Norrtullskolan i Växjö kl 9.00 eller parkeringen  vid brottet i Hörnebo 10.00.
Tag med fika, flora, mossflora och lupp om ni har.

Arrangörer: Smålands flora, Naturskyddsföreningarna i Alvesta och Växjö.
Martin Andersson, 070-6826389 och Per Darell 072-5086686
Per.darell@netatonce.net

Samåk gärna för parkeringen i Hörnebo är liten.

hörneboH1.JPG