Horgenäs

Planerad villabebyggelse och småbåtshamn hotar naturvärden av internationell betydelse

Horgefjorden tillhör Åsnens mest orörda och biologiskt värdefulla partier och är, liksom sjön i övrigt, klassat som ett RAMSAR-område med naturvärden av internationell betydelse. Den internationella Ramsarkonventionen om särskilt betydelsefulla våtmarker har ratificerats av Sverige som därmed förbundit sig att bevara dessa särskilt värdefulla naturmiljöer intakta. I det aktuella planområdet finns dessutom ytterligare ett värdefullt våtmarksområde med tillhörande sumpskogar vars höga naturvärden pekats ut i den statliga våtmarksinventeringen.

Alvesta kommuns planer för exploatering vid Horgenäs 1:6, Ulvön hotar områdets höga naturvärden. Ur miljösynpunkt är frågan av internationell betydelse. Horgefjorden har ett rikt och känsligt fågelliv och är särskilt viktig för storlom, fiskgjuse och havsörn. Även orre, trana, fisktärna, gråtrut och fiskmås finns inom området. Samtliga ovan nämnda arter är upptagna i EU:s fågeldirektiv och omfattas därmed av den svenska artskyddsförordningen. Havsörn och gråtrut finns dessutom upptagna på den senaste rödlistan över svenska hotade arter.

Även ur ett landskapsperspektiv hotar en exploatering befintliga höga naturvärden i trakten. Planområdet gränsar till den planerade nationalparken i Åsnen och är genom sin nuvarande vildmarkskaraktär vital för besökares upplevelser av sjön.

I detaljplanen för Horgenäs 1:6, Ulvön hänvisas till kommunens miljökonsekvensbeskrivning som bygger på en enda dags inventering under hösten. Ett seriöst försök att kartlägga områdets naturvärden måste omfatta flera besök under vår och sommar då särskilt skyddsvärda fågelarter finns på plats i området.

Med hänvisning till ovan nämnda argument yrkar Naturskyddsföreningen Kronoberg, Kronobergs Ornitologiska Förening, Tingsryds Fågelklubb, Växjö Fågelklubb, Naturskyddsföreningen i Alvesta och Naturskyddsföreningen i Växjö att alla planer på exploatering vid Horgenäs avslås.

Alvesta 20150522