Kommunen informerad om akut röjningsbehov runt ek

Naturskyddsföreningen har informerat kommunen om det akuta röjningsbehovet runt ek, främst i tätorten. Naturskyddsföreningen i Alvesta har vid inventering av ek i Alvesta tätort med omgivning, funnit att det är ett akut behov av naturvårdsröjningar. Gamla ekar varav en del jätteekar, med ålder över 200 år, står idag trängda så att de inte får tillräckligt […]

Läs mer

Kraftig missfärgning av Hjortsbergaån

Uppdatering 31 augusti 2018: Förklaringen till grumlingen i Hjortsbergaån är sannolikt att Brändeåns torrläggningsföretag utför en rensning, enligt en gammal förrättning som finns för hur vattendraget ska se ut. Länsstyrelsen har efter samråd godkänt rensningen med villkor bl.a. att den ska vara genomförd vid lågvattenföring, 1 juni till 30 september. Vid en exkursion i södra […]

Läs mer

Vi testar kommunens partier med en grön önskelista inför valet

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden förening som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet. En önskelista skickades under sommaren till kommunens partier att besvara och komma med sin syn på. Önskelistan i korthet: […]

Läs mer

Önskelista kommunalvalet 2018

Naturskyddsföreningen är en ideell, partipolitiskt obunden som sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta lösningar. Vi vill genom att belysa några fundamentala områden inom natur och miljö hjälpa kommuninvånarna ta ställning i det kommande kommunalvalet. Nedanstående önskelista skickas till partierna i Alvesta kommun i början på juli, och svaren presenteras 20 augusti i den ordning […]

Läs mer

Planerad utökad torvtäkt intill Taglamyren

Södra Skogsägarna har för avsikt att utöka torvtäkten vid Röcklamyren, ett området som ligger just intill naturreservatet Taglamyren. Under samråd inför ansökan har Naturskyddsföreningen i Alvesta gjort ett kortare fältbesök i området och lämnat synpunkter som bl.a. kommer användas som underlag inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Läs synpunkterna här.

Läs mer