Planerad utökad torvtäkt intill Taglamyren

Södra Skogsägarna har för avsikt att utöka torvtäkten vid Röcklamyren, ett området som ligger just intill naturreservatet Taglamyren. Under samråd inför ansökan har Naturskyddsföreningen i Alvesta gjort ett kortare fältbesök i området och lämnat synpunkter som bl.a. kommer användas som underlag inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Läs synpunkterna här.

Läs mer

Synpunkter samråd: Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)

Naturskyddsföreningen i Alvesta har skickat synpunkter på förslaget för bebyggelse vid  Tingsbacken-Smedsgård som ligger ute för samråd t.o.m. 2018-04-03. Vi tycker den undersökning som gjorts vad gäller påverkan på intilliggande nyckelbiotop (ekskogen på Tingsbacken) är bra, och vill understryka vikten av att följa de rekommendationer för den fortsatta processen som givits i ”Översiktlig bedömning av […]

Läs mer

Synpunkter på plan Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Sedan lång tid har Spåningslanda varit rekreationsområde. Vandring, löpning, skidåkning, naturupplevelser, terrängkörning med cykel, svamp- och bärplockning är några aktiviteter som Alvestabor och andra uppskattat. Under flera år har skogarna avverkats så det endast återstår hyggen, ungskogar och monokulturer av gran och tall. Endast några små skogsområden återstår som man kan kalla skog. Naturskyddsföreningen anser […]

Läs mer

Förslag till naturvärdesinventering av tätortsnära skog

Naturskyddsföreningen i Alvesta skickar ett förslag till Skogsstyrelsen att göra en naturvärdesinventering av tätortsnära skog i östra Alvesta. Skogsområdet ligger just öster om ett villaområde i Alvesta och består av talldominerad blandskog med inslag av gamla kulturlandskapsträd som i öster övergår i en tallsumpskog. Området är del av ett planerat bostadsområde (Aringsås Nord, etapp 1).

Läs mer