Skogsmissbruket – dela bilder av det svenska skogsmissbruket

En ny hemsida uppmanar till att sätta fokus på det verkliga svenska skogsbruket, och blottlägga skogsbolagens greenwashing. Kronoberg skogsgrupp och Naturskyddsföreningen i Alvesta kommer engagera sig i detta. Detta rör absolut inte bara skogar i norra Sverige, det brutala skogsbruket i Kronoberg och dess närmast totala avsaknad av hänsyn är minst lika tydlig. Vi uppmanar […]

Läs mer

Vida planerar skövla fridlyst orkidé i Vislanda

Skogsbolaget Vida har avverkningsanmält ett skogsområde i Vislanda där den fridlysta skogsorkidén knärot växer. Knärot är fridlyst enligt § 8 Artskyddsförordningen och Miljöbalken, samt rödlistad VU (sårbar). Rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut, och knärot har på kort tid gått från att 2005 ha status LC (livskraftig), 2015 ha status NT […]

Läs mer

Kommunen försöker kringgå PBL och översiktsplan genom att kalla parkering för park

Uppdaterad 2020-05-01: Nytt yttrande då kommunen inte bemött synpunkterna från samrådet. En pågående plan avser att genom en förkortad process (begränsat planförfarande) omvandla den lilla grönytan ”Brända tomten” i centrala Vislanda till parkering. Detta trots att området i nuläget är detaljplanerat som parkyta, översiktsplanen saknar stöd för ändringen, och det tydligt strider mot plan- och […]

Läs mer