Ska inte ens barnens utflyktsskog skonas från industriskogsbruket

Inför kommunalvalet i Alvesta 2022 gjorde Naturskyddsföreningen en undersökning där partierna fick bemöta förslaget ”Ha en skogsstrategi som prioriterar natur- och upplevelsevärden med hyggesfria metoder”. Samtliga partier ansåg detta vara ett ”mycket bra förslag”. Man ser dock ingenting av dessa ambitioner i verkligheten, i Vislanda verkar kommunen snarare anse att rekreationsområdet i tätorten ska skötas som ren produktionsskog.

Under senvintern har Skogssällskapet på uppdrag av kommunen genomfört gallring av stora områden i Vislanda tätort. För den som står på motionsslingan och blickar ut över vattenfyllda körskador i en monokultur av gran och björk blir texten på lapparna Skogssällskapet satt upp närmast ett skämt. 

Man får gärna förklara: 

  • Vad är ”önskvärd riktning”, och för vem? Knappast för barnen, motionärerna och hundägarna som vistas här i alla fall. 
  • Hur gynnas fåglar och insekter av en enskiktad monokultur utan blommande lövträd och grövre död ved i olika nedbrytningsstadier? Och där buskskiktet, som är nödvändig för häckande småfåglar, helt röjts bort. 

Skötseln här tyder på att målbilden är ren produktion. Man verkar strunta i att detta är ett rekreationsområde, att skolbarnen går hit flera gånger i veckan för utedagar och fritids. En rimlig målbild hade varit att gynna naturskogskaraktär, en flerskiktad skog med många trädslag i olika åldrar, hög grad av fri utveckling, rikligt med löv och död ved. Att främja natur- och rekreationsvärden helt enkelt. 

Den utförda gallringen främjar det motsatta. Här skapas en likåldrig, enskiktad monokultur. Ingen död ved skapas annat än klena grenar och småstammar som ligger kvar efter röjsågen. All grövre ved ligger på högar för att köras iväg som massaved eller energiförbränning. Här hittar man de träd som med en vettig målbild skulle bevarats, inte huggits ner (främst mängder av grövre sälg som man verkar ha inriktat sig på att hugga bort överallt i Vislanda, trots att de utpekats vara av särskild vikt i Vislandas naturvärdesinventering, i synnerhet för pollinatörer då sälgen blommar först på våren).

Bryter mot certifiering 

Skogssällskapet och kommunen bryter mot FSC-certifieringen, punkt 4.5, då man inte uppfyller att målbilder för sociala värden är implementerade i tillämpning, uppföljning, anpassning och dokumentation gällande brukandet av skogen. Man bryter även mot de särskilda krav på samråd som gäller för områden av särskild vikt för lokalsamhället, rekreation och friluftsliv. Certifieringen säger att “Berörda intressenter kallas till samråd genom en kallelse med angivande av område, tid och plats för möte samt med kontaktuppgifter till den som kallar. Kallelsen sker minst sex veckor innan åtgärd planeras”. 

Naturskyddsföreningen är ett exempel på en sådan intressent, men föreningen har nära nog aldrig kallats till samråd inför skogliga åtgärder. Sannolikt har ingen annan heller det, vilket skulle innebära att kommunen systematiskt bryter mot FSC-certifieringen. Naturskyddsföreningen har dessutom tidigare lämnat FSC-klagomål på just den här punkten. 

Kartan över kommunens skogsbruksplan och åtgärder uppdaterades senast i maj 2022, och vi vill vara tydliga med att en karta på hemsidan (även om den skulle vara uppdaterad), eller de lappar som sätts upp i området under pågående åtgärd, inte är att anse som samråd (se certifieringens beskrivning av hur samråd ska gå till ovan).

Kommunen måste skärpa sig vad gäller tätortsnära skog 

Naturskyddsföreningen anser att kommunen omedelbart ska avbryta sådan här ”skötsel” av tätortsnära skog, och omgående inleda samtal med boende, pedagoger, frilufts- och naturvårdsorganisationer för att skapa en målbild och skötselplan för kommuninvånarna, inte virkesproduktion. 

Få bort sådant här industriskogsbruk från våra rekreationsområden och tätorter. Låt barnen få miljöer där de kan lära sig om skogsekosystem, natur och biologisk mångfald. Inte hur man förstör den.

2023-04-05 

Naturskyddsföreningen i Alvesta
alvesta@naturskyddsforeningen.se