Länsstämma sönd 23 april 9.30-16.00

Länsstämma i Alvesta

söndag 23 april kl 9.30-16.00 (prel sluttid)

Alla välkomna till att delta i såväl exkursioner som årmötesförhandlingar.

Dagen inleds med en exkursion till Klosterområdet och avslutas med en exkursion till en tallskog norr om Hagaparken. Däremellan lunch och årsmötesförhandlingar.

Arr: Naturskyddsföreningen i Alvesta

Lokal: Folkets hus, festsalen. Dock samling 9.30 på parkeringen öster om stationen, promenad till Kloster.

Anmälan: Anmälan för deltagande i fika och lunch senast 17 april görs till monikabivall@hotmail.se. Ingen anmälan krävs för att delat i exkursioner och årsmötesförhandlingarna.

Kontakt för exkursionerna är Per Darell 0472-12919 eller 072-5086686

Mer om Kloster:

KLOSTER – Hallanäset

Kloster ligger på en rullstensås, Benestadsåsen. Fornfynd, gravfält och boplatser från stenåldern visar på tidig mänsklig aktivitet. Vid boplatsen, ”Hallanäset”, har det gjorts fynd av flinta, härdar och kokgropar. På åshöjden finns ett gravfält med stensättningar beväxt med ekar. På en karta från 1786 (Värendsbygder 2000) ser man att själva åsryggen var betesmark glest bevuxen med ekar (det är möjligt att några av de äldsta ekarna idag är från den här tiden). På slänten ner mot sjön Salen var ängsmark. Inga åkrar är angivna. Åkrar förekom vid gamla Benestads by och vid Benestads herrgård längre söderut. Vid Klosterområdet förekom ingen bebyggelse innan Klosters röstskola anlades 1914. Nuvarande Hallanäset tillkom under 1940-talet. Namnet Kloster kommer från Klosters röstskola (Karl August Nygren-Kloster) som utbildade operasångare i början på 1900- talet. Skådespelare som Jarl Kulle och Holger Löwenadler hörde till besökarna. 1952 brändes Kloster ned i ett pyromandåd.

Då sjön Salen sänktes på 1930-talet gjorde man en kanal av Skaddeån som passerar reningsverket idag och mynnar i Klosters norra del. Sänkningen innebar att en ny biotop uppstod som tillsammans med delar av den tidigare ängsmarken nu bildar en strandskog främst bestående av gråvide, klibbal och björk men också en del ek, asp och tall.

På åsen är ek och hassel dominerande trädslag med inslag av björk och gran. För att bedöma naturvärdet hos ekarna undersöktes 230 ekar med en metod framtagen av Mikael Sörensson (2008). (AHA-metoden se bilaga). Metoden ger möjlighet att bedöma sannolikheten för förekomster av framför allt rödlistade insekter i enskilda träd. Den är också värdefull för att bedöma intressanta svampar, lavar och fåglar. En liknande metod har framtagits av Skogsstyrelsen ”Inventering av jätteekar” (1999) för hela skogsbestånd.
Med en träddiameter över 1 m klassas trädet som jätteek. Vi mätte alla ekar med omkrets över 100 cm. Vi bedömde förekomst av bar ved, håligheter, grenhål, savflöde, tickor och svampar. Antalet jätteekar var 13 stycken. Fyra stycken hade en omkrets över 4 meter. svampar. Ovanliga arter här var korallticka, oxtungsvamp, rutig rottryffel, ringmusseron, Crepidotus cesati (svenskt namn saknas) och mjölgråskivling. På jätteeken på omslaget växer rikligt med fällmossa.

Strandskogen är en smal remsa vid åsen mot Salen. Längst ut är det främst gråvide och jolster med inslag av sälg. Mellan videt och åsen finns björk, sälg, klibbal, rönn, asp, knäckepil och någon gran och ek. Biotopen har stora naturvärden. Strandskogen svämmas över och en del av träden dör och det blir mycket död ved. På träden och veden förekommer en rad olika svampar. Ovanliga svampar var trollhand, tegelticka, tvåfärgsticka, kantarellmussling, naftalinskinn, ullmussling och ringmussling. Vid Klosterbyggnaderna nära ån förekom rikligt med kaprifol. Fågelfaunan i Kloster är rik med flera häckande fåglar: turkduva, törnsångare, lövsångare, rörsångare, sävsångare, härmsångare, ärtsångare (årsviss, dock ej noterad 2014), stare, sparvhök, entita, gök, svartvit flugsnappare, stjärtmes, näktergal, rosenfink (nästan varje år men ej noterad 2014), forsärla, mindre hackspett, stjärtmes, stenknäck, kattuggla (ej 2014), sävsparv, skrattmås, spillkråka, drillsnäppa (på öarna utanför), knipa och morkulla. Tillfälligt har iakttagits; mindre flugsnappare (1990), kungsfiskare (1990, 1969), gräshoppsångare, skäggdopping. Vintertid har havsörn varit stationär flera år. Mindre hackspetten häckade här 2014 och är som regel sitt revir trogen år efter år. Området i Kloster och omgivningarna i norra Salen är ett eldorado för mindre hackspetten.

Uppgifterna hämtade från rapporten ”Norra Salen – naturvärden” på Alvesta kommuns hemsida 2014