Synpunkter vid plansamråd i förslag till detaljplan för Aringsås 14:1 m. fl. (Aringsås nord)

Området är ett viktigt grönområde för såväl natur som friluftsliv. Det utgör en viktig del i grönstråk som förbinder tätortsmiljön med löv-och barrskog ner mot sjön Spånen. Det finns inga andra liknande områden kvar i Spåningslanda.

Läs synpunkterna i sin helhet.