Förslag till naturvärdesinventering av tätortsnära skog

Naturskyddsföreningen i Alvesta skickar ett förslag till Skogsstyrelsen att göra en naturvärdesinventering av tätortsnära skog i östra Alvesta.

Skogsområdet ligger just öster om ett villaområde i Alvesta och består av talldominerad blandskog med inslag av gamla kulturlandskapsträd som i öster övergår i en tallsumpskog. Området är del av ett planerat bostadsområde (Aringsås Nord, etapp 1).