Synpunkter samråd: Detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård)

Naturskyddsföreningen i Alvesta har skickat synpunkter på förslaget för bebyggelse vid  Tingsbacken-Smedsgård som ligger ute för samråd t.o.m. 2018-04-03.
Vi tycker den undersökning som gjorts vad gäller påverkan på intilliggande nyckelbiotop (ekskogen på Tingsbacken) är bra, och vill understryka vikten av att följa de rekommendationer för den fortsatta processen som givits i ”Översiktlig bedömning av påverkan på nyckelbiotop vid bortledning av grundvatten via dränering/grundvattensänkning”.
Vi stöder också idén att göra delar av parkytorna till äng. Detta skulle kunna bidra till områdets naturvärden, och vara ett trevligt inslag som ses alltför sällan på allmänna platser. För vidare steg i den riktningen kan man titta t.ex. på Lawn-projektet som genomfördes på SLU.