Politikerexkursion med Eklandskapet i Alvesta

19 augusti 2018 hölls inom projektet Eklandskapet i Alvesta en exkursion för politiker och tjänstemän.

Vi samlades vid Hjortsbergaån där vi presenterade projektet och dess möjliggörande genom stöd från Skatelövs och Västra Torsås Sparbanksstiftelse, samt Naturskyddsföreningens riksorganisation.

Därefter gick vi kommunens tilltänkta promenadslinga genom Kloster. Här visades fina exempel på ekmiljöer och enskilda jätteekar. Vi påträffade också oxtungssvamp, en indikator på höga naturvärden på ek. Det var också ett lämpligt område för att visa det stora problemet med flera av Alvestas ekområden, nämligen igenväxning. Läget är akut för flera av jätteekarna i området, och åtgärder behöver sättas in omedelbart.

Vi tittar på en av Klosters jätteekar under politikerexkursionen.

Därefter besöktes Engaholm. Här bjöds på fika och Love Eriksen och Magnus Strindell från Länsstyrelsen berättade om Engholms unika ekmiljöer, dess arter och bevarande genom naturvårdsavtal.

Love Eriksen och Magnus Strindell från Länsstyrelsen berättar om ekmiljöerna på Engaholm.

Därefter gick vi en runda för att titta på några ekhagar, jätteekar, mulm och artrikedom. Dagen avslutades med diskussion kring Alvestas ekmiljöer och intryck från dagen.

Det pratas mulm och artrikedom vid en fallen jätteek på Engaholm.

Naturskyddsföreningen framförde särskilt behovet av omedelbara åtgärder för att rädda ekmiljöerna. För att klara en sådan uppgift måste kommunen har långsiktig strategi – en trädvårdsplan. Återkommande naturvårds- gallringar, ordnande av bete och avsättande av ekområden för naturvård är exempel på vad en sådan plan skulle kunna innehålla.