Kommunen informerad om akut röjningsbehov runt ek

Naturskyddsföreningen har informerat kommunen om det akuta röjningsbehovet runt ek, främst i tätorten.

Naturskyddsföreningen i Alvesta har vid inventering av ek i Alvesta tätort med omgivning, funnit att det är ett akut behov av naturvårdsröjningar. Gamla ekar varav en del jätteekar, med ålder över 200 år, står idag trängda så att de inte får tillräckligt ljus och stammen blir fuktig. Fuktiga stammar riskerar att få röta och barken ramlar av och trädet dör i förtid.

Eken är spridd i Alvesta kommun och behovet av naturvårdsröjning föreligger på flera ställen. Vi har inte gått igenom alla lokalerna men på följande vet vi att behovet är akut: nedanför Prästgården, Kloster, Hamrarna.

Behovet på Tingsbacken och vid ”gamla dansbanan” bör undersökas. Behovet är också stort på andra håll där kommunen inte är markägare, tex vid Husebyån (från Oby och ner till Huseby). På marker där djur betar klarar sig eken bättre.

Röjning runt eken görs så att det är 5 m fritt runt kronan. Vid övrig röjning i områden med ek lämnas några yngre ekar som också står fria och ekar som får bli efterträdare till jättekarna. Spara också annat ädellöv och buskar (hassel och bärande buskar) i miljön runt ekarna.