Synpunkter på Alvesta kommuns avfallsplan 2021-2025

NAturskyddsföreningen i Alvesta har genom ”Handla Miljövänligt-gruppen” lämnat synpunkter på kommunens avfallsplan för 2021-2025, som legat ute på remiss.

Nedskräpning

Inbjuda olika föreningar att under Håll Sverige rent-dagen gemensamt med förskolor och skolor plocka skräp. En Skräpplockar-dag under tidig vår vore också önskvärd. Det som göms i snö… Som morot till föreningar kan kommunen erbjuda föreningen att får hyra Kulturkällaren X antal timmar vid ett tillfälle till starkt reducerat pris eller gratis.

Energiutvinna

Byt avtal från Ljungby/Halmstad och ingå avtal med Växjö och Alvesta Biogas, som kan ta handom både hushållens och storhushållens matavfall. Det blir transportvinst och vi slipper plastpåsarna. Plastpåsesystemet behöver slopas för att komma ifrån en ökad plastanvändning, speciellt den fossila, för en mer hållbar avfallshantering. Det är inte rimligt att ha hela regnbågens färger vid fastighetsnära insamling. Mikroplasten ökar på vår jordbruksmark, då matavfallspåsarna delas och följer med tillbaka i restprodukten efter biogasutvinningen och används som gödning på jordbruksmark. Matavfallsinsamling med papperspåse verkar också ge bättre sorteringsgrad. Med sopkärl som möjliggör sopsortering utanför dörren förenklar vi för hushållen att källsortera. Den miljöpedagogiska vinsten kommer att bli att vi tydligare ser hur mycket sopor av olika sorter det blir i ett hem, och då börjar ändra inköpsvanor, vilket tar oss till slutmålet, steg 6. Utred möjligheten att applicera en ”taxa” för alla hushåll, där beloppet på fakturan från renhållningsföretaget styrs av hushållsavfallets vikt.

Materialåtervinna

Informera allmänheten om hur mycket som i slutändan återvinns varje år från källsortering i kommunen.

Återanvända

Att minska avfallsmängden är ett mål i samhället, men det räcker inte. Återanvända produkter för att spara resurser som vatten, energi och råvaror måste vara det främsta målet. Vi måste arbeta på att ställa om till ett cirkulärt samhälle – snarast.

Vi uppmanar Alvesta kommun att förutom att satsa på ”Bytardagar” (där vi gärna medverkar) och Fritidsbank, snarast skapa möjlighet till återbruk på våra återvinningscentraler. Vi har varit på studiebesök på Norremark i Växjö och i Emmaboda och sett olika sätt att hantera återbruk, båda bra men lite olika i sin utformning. Besök rekommenderas! Även återvinning av byggnadsmaterial (dörrar, fönster, diskbänkar m.m.) för privatpersoner är ett område att utveckla. Tydlig skyltning, kunnig personal (finns på återvinningscentralen i Alvesta) som kan guida och en ”Återbrukar-avdelning” är helt centrala åtgärder för att minska mängden avfall. Låt Miljöverksta’n återuppstå! Då kan också social verksamhet i kommunen involveras i projektet.

Förebygga

Under ”Övergripande mål” handlar två av tre punkter om matsvinn. Under rubriken ”Aktiviteter” handlar två av 9 punkter om matsvinn. Vi instämmer, det är viktigt att minska matavfallet. Men om återbruk står det bara att man ska planera och utreda, och detta fram till år 2025. Inte står det heller något om mer exakt vad som menas med att höja kapaciteten för återbruk. Förslagsvis iordninggörs ett mindre hus inom återvinningscentralernas område där möbler, husgeråd etc. kan lämnas/hämtas för återbruk.

Vi uppmanar Alvesta kommun att sätta återbruket i första rummet på våra ÅVC, i enlighet med avfallshierarkin. Att ge oss kommuninvånare möjlighet att ta vara på det som finns.

Styrelsen
Naturskyddsföreningen i Alvesta