Sälgsandbina flyger på Tallbackens förskola

Förskolan Tallbacken i Vislanda har tidigt på våren en väldigt spännande och kul möjlighet till levande naturkunskap. Då svärmar nämligen många sälgsandbin över sanden bland gungor och klätterställningar.

Sälgsandbi, hona. Foto: Krister Hall/SLU, Artdatabanken

Sälgsandbi är ett vildbi, och liksom de flesta vildbin helt beroende av en enskild värdväxt, nämligen sälg. De är ganska stora och lätta att upptäcka då de i gynnsamma miljöer förekommer i stort antal. Att se dem svärma runt, samla pollen och gräva hål i sanden för att placera yngel och pollen är en väldigt kul upplevelse för både barn som vuxna. Alla vildbin är också ofarliga eftersom de är solitära (lever som ensamma individer) och saknar anledning att stickas för att försvara ett samhälle.

För Tallbacken-området i synnerhet, och kommunägd skogsmark i allmänhet, behöver skogsbruksplaner och annan skötsel tydligt ha målet att bevara och gynna förekomsten av sälg och andra lövträd. Sälg är livsviktig även för t.ex. humlor och fjärilar, då den blommar först av träden på våren och därmed blir startmotor för hela ekosystem.

Mycket gammal sälg nära Tallbacken i Vislanda, som utan synbar anledning huggits ned. Sådant här vill man inte se, det är en stor förlust för insektsliv och trevnad.

För kommunens tätortsnära skogar bör naturlig, fri utveckling vara utgångspunkten. En flerskiktad, varierad skog med mycket död ved (påskyndat genom t.ex. faunadepåer) som målbild. Hyggesfri skötsel bör vara självklart där människor rör sig mycket. Det ger som sagt både spännande möjligheter till naturkunskap i skola och förskola, liksom trevliga naturupplevelser för alla andra.

Sälgsandbi på Tallbackens förskola. Soliga dagar tidig vår kan barnen se dem hämtandes pollen och nektar, och grävandes i sanden för att skapa hålgångar för sina yngel.

Med sälgsandbina på Tallbacken som enkelt exempel vill vi uppmana kommunen att redan nu i vår börja arbeta för att ge barnen mer spännande naturmiljöer att leka och lära i. Ge ”Skolskogen”-konceptet ett lyft. Och en naturvårdsinriktad, hyggesfri skogsskötsel för allas trivsel och rekreation