Skydda våra stränder och skogar

Insändare till Smålandsposten och Växjöbladet Kronobergaren

Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat och utarmning av biologisk mångfald. Miljökrisen drabbar och påverkar såväl Sverige som andra delar av världen redan idag och det kommer att bli värre om vi inte agerar kraftfullt och insiktsfullt. Det vore ett stort misstag att försvaga strandskyddet och skyddet av värdefull skog.

Att behålla ett starkt och generellt strandskydd är en viktig åtgärd för att bevara biologisk mångfald. Det är även en klimatåtgärd, eftersom skydd av strandnära miljöer säkrar naturliga kolsänkor och minskar risk för översvämningar. Självklart råder olika förutsättningar för strandskydd i olika delar av landet, men det tas det hänsyn till redan med dagens lagstiftning.

Detta system kan naturligtvis utvecklas och förbättras, men att luckra upp strandskyddet riskerar få mycket negativa konsekvenser för både växt- och djurliv, naturliga klimatlösningar och allemansrätten Det svenska strandskyddet är unikt; vår gemensamma rätt att gå, bada eller bara vara i närheten av orörda stränder är en viktig del av allemansrätten. Effekten av ett försvagat strandskydd blir  en landsbygdsavveckling med privatiserade stränder för ett fåtal och för lång tid förstörda strandmiljöer för kommande generationer.

Skydd av värdefulla skogar och ett förändrat skogsbruk helt nödvändiga åtgärder om vi ska kunna bevara skogens biologiska mångfald och friska skogsekosystem. Dagens ohållbara skogsbruk, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat vår natur i grunden och medfört en kris för den biologiska mångfalden. Det är hög tid att utöka skogsskyddet och ställa om till hållbara brukningsmetoder.

Naturskyddsföreningen ser att ett starkt strand- och skogsskydd och ett hållbart skogsbruk ger goda möjligheter för en positiv utveckling för hela landet, samtidigt som såväl biologisk mångfald, naturliga klimatlösningar och allemansrätten säkras.

Vi hoppas att våra förtroendevalda politiker fattar kloka beslut inför framtiden och ser till att strandskyddet bevaras och att värdefulla skogar skyddas. Läget är akut. Klimatet skenar och den biologiska mångfalden utarmas allt snabbare. De beslut som fattas nu kommer att påverka framtida generationer för alltid.  

Johan, Elisabeth, Solveig, Per, Ingela, Cloé och Karin
Naturskyddsföreningen i Alvesta