Rapport från HMV-gruppens besök på Alvesta ÅVC

Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-grupp har besökt Alvestas Återvinningscentral. Vi togs emot av Conny Petterson (vd för ARAB) och Martin Lindberg (avd. chef för ARAB), som tog oss med på en rundvandring på anläggningen.

Vi talade om avfallstrappans olika steg: 1) Minimera mängden, 2) Återbruk 3) Återvinning, material, 4) Återvinning, energi och sist 5) Deponi.

  1. Första steget återfinns inte på återvinningscentralerna. Där borde vi kunna förvänta oss mer av kommunen, som ändå har ett visst hållbarhetsarbete och jobbar med Agenda 2030.
  2. Här är det i stort sett Emmaus insats som gäller. De har en container på kommunens olika återvinningscentraler. Containern i Alvesta lär vara störst, där även möbler får plats. Vi anser att skyltningen på deras container bör bli mer synlig.
  3. Skrot är det viktigaste materialåtervinningen. Skrotet säljs, men här är man också utsatt för stölder. Vitvaror och elektronik tas om hand av Elkretsen och en viss del återvinns förhoppningsvis. Uttjänta kläder tar Emmaus hand om s.k. lump. Vi ser även en behållare för gips, som går till återvinning och blir nytt gips.
  4. Förbränning i värmeverk. Hushållssopor, absolut största mängden avfall, bränns i Ljungby och flisen (trämaterial som dörrar, väggar, möbler) bränns i Vetlanda.
  5. Deponi betyder att  det grävs ner. Bakom den idag fungerande och välstädade återvinningscentralen finns en avslutad och godkänd deponi. Härifrån tas det vattenprover 4 ggr per år, för att säkerställa att miljöfarliga ämnen inte lakas ut.

Här finns också stora högar med trädgårdsavfall, som ska bli till  kompostjord och grövre trädgårdsavfall (grenar) som flisas. Anläggningen besöks regelbundet av allehanda djur såsom älgar, rådjur, vildsvin, grävlingar, fåglar m.m. Det vore intressant att veta mer om dessa besök.

Hur många av dessa kylskåp har enklare fel, som går att reparera?

Vi för fram en del önskemål och synpunkter bl.a. på en byggnad för att lättare kunna få mer återbruk. ARAB och kommunen diskuterar att bygga ny återvinningscentral, som också kan underlätta återbruk.  Att besöka en återvinningscentral och se allt som vi inte längre vill använda kan göra oss uppgivna. Allt är inte obrukbart, trots att det slängs. Vi önskar att minimera mängden avfall, som vi också har skrivit i vårt remissvar till kommunen. Vi hoppas kunna fortsätta diskussion med kommunens hållbarhetsstrateg och ARAB, men även påpeka för Emmaus att det behövs tydligare skyltning till var vi kan lämna saker till återbruk.