Detaljplan för Orrakullen 2

Alvesta kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

342 80 ALVESTA

Synpunkter på detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen  etapp 2) i Alvesta tätort.

Inledning

Förslaget innebär exploatering av 55 ha mark (35 ha bebyggd). Mark som idag är skogbeklädd blir till hårdgjord yta utan naturlig växtlighet.

Kommunen har redan hårdgjort stora ytor:

Orrakullen 1 43 ha (32ha)

Pågående exploatering

Spåningslanda 4:3 m fl norra delen (etapp 3). 40 ha. Skogsområde ersätts av hårdgjorda ytor för ett handelsområde.

Stora ytor skog försvinner också i samband med nya bostadsområden Lekaryd m fl.

Hållbarhet och klimatkris

Det är nödvändigt att radikalt ändra markanvändningen för att hejda klimatkrisen.Orrakullen 2 behöver inte exploateras. Onödigt stora ytor hårdgörs. Det finns redan flera industriområden.  Lågprisvaruhus finns redan i närheten i Växjö. I fallet Orrakullen 2 är det skogsmark som i stort helt tas bort. Det innebär att det kol som lagrats i växtlighet och i marken till större delen kommer att omvandlas till koldioxid. Skogsmark är den miljötyp som lagrar mest kol i Sverige.

En nödvändig del i hållbarhetsarbetet är att minska avgången av klimatgaser. En helhetssyn saknas ofta i detta avseende. När områden exploateras glöms det kol bort som var bundet i den natur som fanns på platsen. De ovan uppräknade områdena blir ytor utan natur (några små ytor med buskar och några träd är inte natur). Stora mängder kol lämnar marken som koldioxid när skog och markskiktet förstörs. Större delen av kolet (50-70%) i en skog är bundet i jorden beroende på hur gammal skogen är. (ref 1). Totalt för mark och växtlighet kan det röra sig så mycket som 10 kg C per m2 i denna typ av skog (se ref 2 och 3 nedan). Denna stora kolförlust till atmosfären måste ingå i kommunens kolbudget. Några beräkningar från kommunens sida har vi inte sett.

Det nödvändiga arbetet för att bekämpa klimatkrisen är globalt och lokalt. Se IPCC specialrapport om klimatförändringarna. Se också Agenda 2030 och SKRs klimatmål. Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

Naturliga vattenföringen ändras. Hårdytor har svårt att ta hand om vatten vid kraftigare regn. Vid kraftiga skyfall riskerar vatten att stiga snabbt och nedströms orsaka översvämning. Natur som skog och gräsmarker tar upp vatten och behåller vatten i hög grad. De stora hårdytor som nu skapas försämrar vattenföringen avsevärt. När Orrakullen 1 anlades översvämmades området och stora mängder slam tog sig ut i Salen.

Friluftsvänlig skog

Orrakullen 2 kan, istället för att göras till en hårdyta, omvandlas till en friluftsvänlig skog. I området finns flera talldungar och några lövskogpartier (se bilaga 1). Bärris förekommer rikligt. Genom plockhuggning kan detta bli ett rekreationsområde för närboende och genom att anlägga stigar görs området tillgängligt.

I januari 2022 fanns i området spillkråka som är rödlistad som nära hotad och ingår i fågeldirektivet. En rad intressanta arter finns rapporterat i angränsande bostadsområde. En del av dessa fåglar har området Orrakullen 2 som födosöks- och bostadsområde (se fågellistan bilaga 2).

Speciellt intressant är mindre hackspett. Mindre hackspett är en skyddad art som är rödlistad och anses inte ha en gynnsam bevarandestatus. Se dom 2021-07-12 Stockholm Mål nr M 3276-20 Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen. Skogen fick inte avverkas. Ytterligare kommentar se bilaga 3. Enligt SLU ArtDatabanken har arten minskat med 10-20 procent i Sverige de senaste 15 åren.

På artportalen är också hasselmus (NT), och älg rapporterade i närområdet.

Bostadsmiljön ändras

Bostadsområdet Påvelsgård ligger mycket nära väg 25 och skogsområdet behövs för rekreation och som buffert mot buller, trafik och annan miljöpåverkan från vägen. Boende i Påvelsgård blir hårt drabbade, om Orrakullen 2 genomförs. Överlag krymper rekreationsområdena i centralorten, vilket är negativt för alla boende.

Slutord

Våra styrande måste ta allvarligt på den biologiska mångfaldens kris. Då räknar vi in den ökande koldioxidhalten, förändrade vattenföringar, minskad rening av luft, gifter mm i begreppet biologisk mångfald. Biologisk mångfald är den natur vi har runt oss som ger rent vatten, ren luft och växter och djur.

Kommunens politiker och tjänstemän bör ta till sig kommuninvånarnas oro för klimatförändringar, försämring för den biologiska mångfalden och försämrad boendemiljö.

Kommunen måste göra en noggrann undersökning av rödlistade arter som häckar eller vistas i området Orrakullen 2.

Naturskyddsföreningen i Alvesta

2022-01-07

Bilaga 1 (lövinslag i fuktig mark och talldunge)

Bilaga 2

Här nämns främst arter som registrerats på Odalvägen med omgivning.. Se fullständig lista på artportalen.se.

Grönfink (EN), Svartvit flugsnappare (NT), Björktrast (NT), Spillkråka (NT), Entita (NT), turkduva, mindre hackspett (NT), stenknäck, gröngöling, ärtsångare (NT) och hasselmus (NT)

Rödlistning: EN = starkt hotad, NT = nära hotad

Bilaga 3

dom 2021-07-12 Stockholm Mål nr M 3276-20 Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen

Sammantaget bedömer Mark- och miljööverdomstolen det som klarlagt att avverkningen kommer att leda till att det berörda områdets kontinuerliga ekologiska funktion för mindre hackspett kommer att skadas eller förstöras och att det därutöver finns mycket som talar för att angiven funktion kan påverkas även för andra arter, bland annat entita, skriver domstolen i sin dom.

Referens:

  1. Skytt T., Englung G. och Jonsson B-G. 2021. Minskade skogsavverkningar ger stor och omedelbar klimatnytta.
  2. Pregitzer K. ,Euskirchen E. 2004. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2486.2004.00866.x
  3. Bartiett J et al 2020https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2655580