Synpunkter på planerad solcellsanläggning på Hästhagsmossen

European Energy Sverige AB planerar en solcellsanläggning på Hästhagsmossen söder om Vislanda. Naturskyddsföreningen har lämnat samrådssynpunkter, sammanfattade nedan:

  • Naturskyddsföreningen är generellt positiva till solceller som energikälla, givet att dess placering och anläggande inte innebär alltför negativ påverkan på biotoper, djurliv och människor.
  • Det rör sig om en enorm anläggning, ca 96 ha. I jämförelse är Vislanda tätort, minus industriområden, drygt 100 ha. Då en så stor yta täcks med solpaneler och stängslas innebär det en stor förändring av miljön och en omfattande barriär. Denna påverkan behöver utredas och tydliggöras.
  • Någon acceptabel naturvärdesinventering har inte gjorts. Området hyser fler fågelarter än av Naturskyddsföreningen observerad spelande nattskärra (fågeldirektivet) och kricka (VU), bland annat vadare och änder som måste studeras under såväl häckningstid som vid flytt. Konsultfirman har heller inte undersökt grodfaunan eller insektfaunan (bland annat trollsländor).
  • Det är angeläget att lägga vattennivån i området så att inte ytterligare torv bryts ned och omvandlas till koldioxid. Detta måste tas hänsyn till vid omledning av vatten och nyanläggning av diken.
  • Det är utmärkt om fler öppna vattenytor skapas för fåglar och grodor och fladdermöss.
  • Ängsfröblandningar och slåtter, samt betande får nämns som tänkbara naturgynnande åtgärder. Det behöver på karta tydliggöras på vilka områden man tänkt sig detta. De säregna ytorna bör studeras och anpassas till lämplig flora och fauna. Miljön är speciell, med nedbruten torv med bland annat speciella mossor.