De vilda blommornas dag, Exkursion till Grännaforsa 19 juli 2022

Vi var 14 förväntansfulla naturvandrare som träffades kl. 14:00 vid Grännaforsa-krysset. Morgonskurarna hade dragit vidare och vi njöt av en halvklar och lagom varm eftermiddag.

Under ledningen av Per Darell besökte vi tre olika miljöer:

1. Ett fuktigt och näringsrikt område runt Hälsokällan.

Bland den frodiga vegetationen skuggad av bl.a. tysk lönn, rönn, klibbal och stora granar växer:

Kärrgröe; Stinknäva; Kärrfibbla; Humleblomster; Midsommarblomster (skogsnäva); Skogsfräken; Ängssyra; Älgört; Skärmstarr; Ängskovall; Vitsippa; Bäckbräsma; Gullpudra; Skogssallat; Majbräken; Skogsviol; Smultron; Revsuga (Trädgårdsvariant?)

2. Torr och mager hedmark längs grusvägen mot ”Utematsalar ” (Kronans mark). Här kantas vägen av bl.a. alm, sälg, hassel och grova tallar.  Längs vägen hittade vi: Käringtand; Rotfibbla; Gråfibbla; Vitsippa; Fyrkantig johannesört; Äkta johannesört; Teveronika; Svartkämpar; Stenmåra; Stormåra; Rödklöver; Vitklöver; Gökärt; Kråkvicker; Ängskovall; Mjölkört; Rallarros; Kungsljus; Groblad; Ärenpris; Ängssyra; Bergssyra.

3. Bland- och lövskog på sluttningen ner till Mohedaån, samt fuktig mark runt ån.

De gräsbevuxna, skuggiga stigarna kantas av stora hasselbuskar och olika andra lövträd, med inslag av barr. Här noterade vi: Liljekonvalj; Vitsippa; Blodrot; Ekbräken; Nejlikrot; Lomme; Veketåg; Hultbräken; Kirskål.

Nere i dalen finns en fuktig skog med almar och hägg.

Runt bron över Mohedaån finns ett ljusare område med stora aspar och en nyklippt gräsmatta där vi tittade på: Skräppa; Skelört; Skogsförgätmigej; Fältarv; Träjon; Revsuga (trädgårdsvariant?)

Vi avrundade eftermiddagen med en trevlig fikastund på “Utematsalar”, bland tallstockarna och dess inneboende: hästmyror!