Yttrande på föreslagen detaljplan för Aringsås skola/förskola

Naturskyddsföreningen har lämnat synpunkter på förslaget om detaljplan för Aringsås skola/förskola.

Planförslaget går stick i stäv mot den gröna strukturplanen, som pekar ut området som högsta naturvärde. Man tar inte hänsyn till de natur- och friluftsvärden som finns i området. Området består av ett skogsparti som haft fri utveckling under decennier och får därför allt högre naturvärden. Sådana här områden går inte att återskapa.

Naturskyddsföreningen anser:

  • Att området i stället blir ett naturområde för såväl natur-som friluftsliv.
  • Att annan mark väljs för förskola eventuellt närmare de nya bostadsområdena.
  • Att kommunen värdesätter värdefull naturmark för biologisk mångfald och friluftsliv i en vardag med en allt hårdare exploateringstakt på mark. På företag ställs allt högre krav på att ta hänsyn till biologisk mångfald, vilket också måste gälla kommunen. Kommunen har på kort tid exploaterat stora arealer genom att helt skala av det biologiska markskiktet för verksamheter och bostäder. Naturen måste få plats i den miljö vi lever.
  • Att en förskola inte ska ligga vid en gammal soptipp

I samrådet för planförslaget har Samhällsbyggnad inte inkluderat intresseorganisationer som till exempel Naturskyddsföreningen i sändlistan. Föreningen har fått skicka in synpunkterna efteråt eftersom planförslaget legat ute för samråd över jul och nyår då nya planförslag på hemsidan inte bevakats av styrelsen. Att man inte gjort någon ansträngning för att ta in synpunkter från ideell naturvård och friluftsintressen är anmärkningsvärt när det rör sig om ett område utpekat som högsta naturvärde.

Läs synpunkterna i sin helhet här.