Värna badplatsen, naturen och friluftslivet i Kojtet

2021 köpte Alvesta kommun ett område i Kojtet, lokalt kallad ”Hålan” eller ”Vislanda riviera”, med det uttalade syftet att bibehålla badplatsen för allmänheten. Badplatsen har sedan dess byggts ut, Vislandas hembygdsförening har bidragit med pengar till bryggor, och platsen är nu en uppskattad badplats för Vislandaborna och andra besökare.

Därför blev vi väldigt besvikna och förargade när det bara ett år efter invigningen kom information om eventuell försäljning av delar av området för privat uthyrning av ställplatser för husbilar. Det som hittills presenterats Samhällsbyggnadsnämnden beskriver en utbyggnad i tre etapper från inledningsvis 5 – 10 ställplatser upp till det önskade antalet om cirka 40 ställplatser samt servicebyggnader. Området i fråga är ca 2 hektar av den glesa tallskogen norr om själva badstranden.

Kommunen utreder nu ärendet vidare, och politikerna kommer inom kort att ta ställning till eventuell försäljning. Vi anser att det vore ett stort misstag av kommunen att avhända sig delar av området och förlora mycket av det ursprungliga syftet till varför det köptes. Ekonomiskt skulle det vara en väldigt liten affär för kommunen (en försäljningssumma på runt 370 000 kr), men för platsen som allmän badplats, natur- och rekreationsområde skulle det få stora negativa konsekvenser. Oavsett antalet ställplatser skulle en försäljning av mark innebära att privata ekonomiska intressen börjar äta sig in i området, och kommunen förlorar möjligheten att styra vart det tar vägen på lång sikt.

Sammanlagt har ett 30-tal rödlistade arter iakttagits vid badplatsen. De flesta sandtäkter i kommunen har planterats igen, men i Kojtet finns en möjlighet skapa och slå vakt om en unik miljö. Området norr om badplatsen utgör för de badande en naturlig trevlig inramning och barriär mot vägen, och är dessutom för naturen ett viktigt komplement till sandytorna i form av boplatser och föda.

Äldre sandtäkter har ofta höga naturvärden. Inte mindre än 27 arter av bin och 83 arter av skalbaggar har påträffats. Då många vildbin bygger i sanden, utgör området kring badplatsen ett riktigt biparadis. Kombinationen med vattnet höjer naturvärdet ytterligare. I strandkanten finns ett flertal intressanta växter, och många fågelarter häckar här. Som exempel kan man se den numera ovanliga backsvalan regelbundet söka föda över badplatsen. Att skapa möjligheter för den att häcka i området vore en stor naturvårdsgärning. Badsäsongen infaller under en relativt kort period sommartid, då häckande fåglars ungar har lämnat boet. Med ställplatser för husbilar i området förlängs säsongen, och därmed ökar risken för störningar av fågellivet.

I närheten finns också populära vandringsleder som ingår i ett nät av leder med olika längd runt Kojta- och Mellansjön. Dessa sköts och underhålls på ideell basis av Kojta- och Mellansjöns förening, som gärna ser att lednätet utökas även runt badplatsen i Kojtet för att uppmärksamma naturen där.

Vi vill därför på det bestämdaste avråda kommunen från att sälja delar av området runt badplatsen i Kojtet. Värna den unika naturmiljö och de rödlistade arter som finns där. Satsa på en fortsatt utveckling av området för allmänhetens bad, natur- och friluftsliv och ta fram en skötselplan för det. Precis som det var sagt när området köptes.

Naturskyddsföreningen i Alvesta, Per Darell och Johan Marand
Kojta- och Mellansjöns förening, Ingvar Karlsson, ordförande