Medborgarförslag gällande Horgenäs

Medborgarförslag från Per Darell

Förslag gällande Horgenäs

Jag föreslår att kommunen omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället vidareutvecklar områdets höga natur- och landsbygdskvaliteter inför den blivande Åsnens nationalpark.

Kommunfullmäktige antog 2015-05-26 planen för bebyggelse av upp till 48 villor i Horgenäs 1:6. I planen ingår även en småbåtshamn. Planen har i flera omgångar överklagats av Naturskyddsföreningen och Kronobergs ornitologiska förening till såväl länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen.

Det finns flera skäl till varför byggande är olämpligt. Etablering av så många villor innebär ett stort åtagande för kommunen. Området ligger långt från tätorter och service. Apotek, vårdcentral, förskola, skola, bank, affärer ligger alla långt ifrån. Vägar måste anläggas eller förbättras, busstrafik utvecklas. Närmaste tätorter är Ryd (2 mil) och Urshult. Eventuella boende kommer alltså inte ens i första hand gynna handel i Alvesta kommun, Vislanda ligger ca 3 mil bort. Åsnens vatten, som inte får förorenas, kräver åtaganden och kontroll av avlopp och rening. Om tanken är att denna service skall utvecklas i området innebär exploateringen ett mycket större ingrepp i Åsnens känsliga miljö än vad planen visar.

Planen vill skapa möjlighet till utveckling i södra kommundelen, då strandnära boende skall locka hit folk. Att bo strandnära innebär att man vill ha möjlighet att ha båt, därför föreslår kommunen en båthamn. Det är bara det att Insjön, liksom resten av Horgefjorden, är mycket grund och klart olämplig (utan större ingrepp kanske rentav omöjlig) för båttrafik och fiske annat än med kanot.

Båthamn och båttrafik kommer att rasera den ostörda miljön för fågellivet som kommun, län och nation åtagit sig att skydda i flera nationella och internationella avtal. Fiskgjusen, som är lite av symbol för vår kommun, har sin stabilaste population i Horgefjorden i Åsnen (mycket beroende på fjordens ostördhet).

Det är ett stort risktagande. Planen har antagits utan uppgifter om boendeunderlag i området, och har en mycket bristfällig miljökonsekvensbeskrivning. Skulle området visa sig otillräckligt attraktivt kommer likväl skadan på naturen bestå. Åsnens mest ostörda område och dess naturvärden sätts på spel till förmån för önsketänkande och gissningar.

En bättre väg vore att utveckla naturkvaliteterna för växter, fåglar, grodor, trollsländor och annat som hör Åsnens strandmiljöer till. Åsnen har särskild status i miljöbalken för sitt natur- och friluftsvärde. Under flera år har naturbete bedrivits vilket gynnat området och skapat såväl öppna miljöer som skogspartier med stort natur- och friluftsvärde. Miljön med naturbete hör verkligen till landsbygden och är också att betrakta som landsbygdsutveckling.

Jag önskar att kommunen tar hänsyn till ovanstående synpunkter och omprövar sitt beslut och ser fram emot att utveckla områdets natur- och landsbygdskvaliteter inför den blivande nationalparken.

Alvesta 2016-08-01

Per Darell

Rökesvens väg 14

342 34 Alvesta

per.darell@netatonce.net

ps. Mer detaljer i ärendet finns i Naturskyddsföreningen i Alvestas överklagande. ds.