Skogssällskapet följde inte FSC-cerifiering

Naturskyddsföreningen uppmärksammade 2016 Alvesta kommun på ett avverkningsanmält område i östra Alvesta, en uppenbart tätortsnära och av Alvestaborna välbesökt tallskog med stigar, kojor och grillplatser. Förvaltningen för samhällsplanering agerade inte på informationen och Skogssällskapet, som även förvaltar skog åt kommunen, bjöd inte ens in till samråd utan hela skogen blev kalhygge med i det närmaste obefintlig hänsyn.

Naturskyddsföreningen framförde sina synpunkter på avverkningen till FSC-certifieraren.

FSC registrerar nu en s.k. avvikelse på Skogssällskapet:

Requirements:
Skogsbrukare ska erbjuda berörda intressenter samråd vid slutavverkningar som berör platser som är av särskild vikt för lokalbefolkning och lokalt näringsliv, för dess rekreation, kultur eller lokala ekonomi.

Non Conformance:
Ingen information eller erbjudande om samråd till potentiella intressenter hade skett inför avverkning av avdelning 40, trots ett kort avstånd till ett bostadsområde (3-400 m) och flera tecken på en välutnyttjad stig och en grillplats.

No information or consultation was offered to potential stakeholders prior to harvest of comp 40, despite a short distance to a residential area (3-400 m) and several signs of well used trails and a fire place.

Evidence:
Intervju/Interview