Utsläpp av lerslam till Salen

Naturskyddsföreningen i Alvesta noterade vid en exkursion i södra Alvesta 19 augusti 2018 en kraftig ljusbrun missfärgning av Hjortsbergaån. Dagen efter, 20 augusti 2018, informerades kommunen. Söndag 26 augusti 2018 var läget oförändrat i ån, samma missfärgningar.

Hjortsbergaån 19 augusti 2018

Vid kontakt med Länsstyrelsen fick vi besked att orsaken sannolikt var en planerad rensning, enligt gammal förrättning. Under februari 2019 fick vi dock information om att den rensningen gjordes ett år tidigare, och därmed inte kan ha orsakat missfärgningen.

Det har nu också kommit till vår kännedom att kommunen den 3 april 2018 informerades om missförhållanden vid verksamhetsområdet för industrimark vid Orrakullen. Vissa åtgärder vidtogs senare av entreprenörena, dagvattnet leds till Ilabäcken där man sedan med endast makadam (!) i diket försöker hindra utflöde av slam. Resultatet blev att dagvattnet med slammet fortsatte att flöda ut till Skaddeån och sjön Salen, men nu via Ilabäcken.

Det gjorde så även vid ett besök på platsen 27 februari 2019. Lerslammet fortsätter att läcka och rinna ut till Salen och vidare till Åsnen. Detta har skett i över ett års tid, mer eller mindre beroende på nederbörd. Alvesta kommun är ansvariga för denna situation, man har nonchalerat såväl Naturskyddsföreningens påpekanden och skrivelsen den 3 april 2018 som tydligt visade missförhållanden vid Orrakullen. Kommunen har inte tagit sitt ansvar. Dagvattenfrågan vid Orrakullens stora markingrepp har varit felberäknad från början och den kunskapen har sopats under mattan.

Dagvattendike vid Orrakullen februari 2019

Det är mycket allvarligt att stora mängder lerslam förs ut i Salen och Mörrumsån-systemet. Bland annat följer fosfor med i slammet, vilket ytterligare späder på eutrofieringen i Salen, något man med andra åtgärder försöker bekämpa. Grumlingen påverkar också fisk, och fåglar som lever av fisk.

Vi kan inte se detta som annat än som ett miljöbrott, och ärendet har skickats till Länsstyrelsen.