Yttrande på planerad täktverksamhet på fastigheten Engaholm 1:1

Naturskyddsföreningen i Alvesta yrkar i första hand om ett avslag för ansökan. Den ansökta
bergtäkten ligger mycket nära tätorten Alvesta, med följande påverkan av buller, damm och
trafik. Den ligger nära godset Engaholm vars kultur- och miljövärde påverkas negativt.

Läs yttrandet i sin helhet i länken nedan:

Yttrande, planerad täktverksamhet Engaholm 1:1