Brända tomten i Vislanda blir parkering – Naturskyddsföreningen hindras överklaga kommunens beslut

Naturskyddsföreningen överklagade under 2020 nämnden för samhällsplanerings beslut att ändra detaljplanen för Brända tomten i Vislanda på ett ett sätt som innebär att den:

  1. omvandlas till butiksparkering
  2. får möjlighet att hårdgöras till 100 % av ytan
  3. likväl kvarstår med benämningen ”PARK” i detaljplanen

Kommunen bemötte aldrig sakfrågorna i överklagan, utan angrep i ett yttrande istället Naturskyddsföreningens rätt att överklaga då man menade att planändringen inte medför betydande miljöpåverkan, och därmed inte kan överklagas av miljöorganisationer. Mark- och miljödomstolen gick på kommunens linje och avslog överklagan. Johan Marand, sekreterare i Naturskyddsföreningen i Alvesta, som även bor utanför Vislanda, kommenterar:

Mark- och miljödomstolen har inte gjort en korrekt bedömning. Att göra en park till parkering är utan tvekan ändrad markanvändning som innebär betydande miljöpåverkan. Sedan är det väldigt tråkigt att kommunen inte bemöter sakfrågor, utan istället angriper vår rätt att överklaga.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades av Naturskyddsföreningen till Mark- och miljööverdomstolen. Hänvisning gjordes till målet ”MÖD 2013-05-10, mål nr. P8575-12″ där domen säger att ”bedömningen om betydande miljöpåverkan måste grundas på om planen medför en omfattande förändring av pågående markanvändning och att förändringen i sig medför betydande miljöpåverkan”. Kommunens planändring innebär tveklöst ändrad markanvändning från grönyta/park till asfalterad parkering (oavsett om kommunen försöker kringgå detta genom att låta benämningen ”PARK” kvarstå). Alltså rör det sig per definition om betydande miljöpåverkan. Likväl gav Mark- och miljööverdomstolen inte prövningstillstånd, ingen motivering till beslutet gavs. Därmed medges inte rätt för Naturskyddsföreningen att överklaga planändringen.

Med det kan kommunen nu gå vidare med att göra Brända tomten till parkering.

Det fanns alla möjligheter att utveckla Brända tomten till en trevlig park och mötesplats, ett välbehövligt grönt inslag i Vislanda centrum. Sedan många decennier har det firats Tjugondag Knut här. På sommaren gick det hästskjuts till kyrkan härifrån. Kommunen kan kalla det ”park” i detaljplanen bäst de vill, men med beslutad planändring blir det inget annat än en parkering, det känns väldigt tråkigt för oss här i Vislanda. Kommunen måste göra en fördjupad översiktsplan i Vislanda, och verkligen se över vad som är bäst för invånarna vad gäller trivsel, mötesplatser, grönområden och rörelse. Och inte i all hast förvandla centrala grönytor till parkering för privata intressen.

Naturskyddsföreningen är också kritiskt till att Länsstyrelsen inte kraftigare sätter ner foten mot kommunens agerande när man, precis som Naturskyddsföreningen, från första början varit tydlig med felen kommunen gör. Så här yttrade sig Länsstyrelsen under samrådet (synpunkter som ignorerades helt och inte ens besvarades av kommunen):

Länsstyrelsen vidhåller dock fortsatt att området lämpligen får ett annat användningsändamål, såsom torg eller parkering, eller att det säkerställs att området bibehåller en karaktär av park. Länsstyrelsen uppmärksammar att det inte säkerställs i planen att någon grönyta bevaras. Snarare möjliggör planändringen att hela området kan omvandlas till parkering.