Beslut om upphävt strandskydd för bergtäkten i Engaholm får överklagas på nytt

Naturskyddsföreningen i Alvesta fick rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen gjorde fel som inte delgav beslutet om upphävt strandskydd på Engaholm, och nu måste beslutet åter göras möjligt att överklaga.

Länsstyrelsen i Kronoberg fattade 25 februari 2020 beslut att upphäva ett strandskyddsområde på fastigheten ENGAHOLM 1:1 i Alvesta. Detta med anledning av Swerocks planerade bergtäkt på fastigheten.

Naturskyddsföreningen i Alvesta eller Växjö delgavs aldrig detta beslut, trots att föreningarna är parter i mål gällande överklagan av beslutet om bergtäktsverksamhet på berörd fastighet. Däremot har Swerock Ab, som också är part i målet, underrättats. Beslutet om upphävt strandskydd är av avgörande betydelse för målet, därmed är Naturskyddsföreningen att anse som sakägare. En ansökan gjordes till Högsta förvaltningsdomstolen om s.k. ”återställande av försutten tid”, vilket innebär att ges möjlighet att överklaga beslutet även efter att det egentligen ska ha vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen lämnade ett yttrande och hävdade att man ”bedömt att beslutet endast rör markägaren”. Högsta förvaltningsdomstolen gav i ett beslut 15 mars 2021 Naturskyddsföreningen rätt, och återställer den försuttna tiden att överklaga med motiveringen:

Mot bakgrund av att beslutet om upphävande av strandskydd aktualiserats med anledning av ett tillståndsärende till bergtäktsverksamhet på den aktuella fastigheten och att detta beslut har överklagats av bland andra Naturskyddsföreningen i Alvesta, kan det inte anses ha varit uppenbart att beslutet om upphävande av strandskydd enbart rört fastighetsägaren.

Naturskyddsföreningen i Alvesta arbetar nu med en överklagan av det upphävda strandskyddet.