Överklagan av tillstånd till bergtäkt på Engaholm

Naturskyddsföreningen i Alvesta överklagar Mark- och miljödomstolen i Växjös dom den 15 mars 2021 i mål nr. M4600-19 om Swerocks AB:s ansökan om bergtäkt på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun.

ÖverklaganM4600-19PD

Bilaga1_Lst_Beslut_upphävande_strandskydd_200225

Bilaga2_Lst_mailväxling_210330_

Bilaga3_Pilgrimsleden

Bilaga4_Spillkråka – Naturvård från SLU Artdatabanken