Naturskyddsföreningen överklagar upphävt strandskydd i Engaholm

Redan i februari 2020 förra året, dvs. för drygt ett år sedan, beslutade länsstyrelsen att upphäva strandskyddet för en del av ett vattendrag på Engaholm. Området ligger inom planerat verksamhetsområde för bergtäkt. Högsta förvaltningsdomstolen underkände länsstyrelsens agerande, eftersom man inte delgivit Naturskyddsföreningen beslutet. Därmed blev det upphävda strandskyddet nu på nytt möjligt att överklaga, vilket har gjorts.

Naturskyddsföreningens överklagan består i att länsstyrelsen inte kan visa att området har liten betydelse för strandskyddets syften (att främja friluftslivet och skydda miljön), och att man därmed saknar grund för att upphäva det. Länsstyrelsen menar i sitt beslut att man ”känner inte till några höga naturvärden på land eller i vattnet och bedömer att det inte har någon betydelse för friluftslivet”.

Länsstyrelsens karta över upphävt strandskyddsområde (gul markering) infogad i en karta som visar Västra Sigfridsledens dragningar. Blå streckning visar den ursprungliga dragningen (stolpar med ledmarkering visar denna väg om man vandrar leden idag). I något skede har denna dragning ändrats till att istället gå på riksväg 707 (orange streckning, källa: naturkartan.se). Även denna senare dragning av leden går just i kanten av det upphävda strandskyddsområdet.

Den bedömning av området som länsstyrelsen baserar sitt beslut på utgår från ett enda fältbesök i september 2017, dvs. när många växter vissnat, och fåglar lämnat sina häckningsområden och revir. Genom fältbesök av Per Darell, aktiv i Naturskyddsföreningen i Alvesta, har kunnat konstateras bl.a. bobyggande spillkråka, att Västra Sigfridsleden går just i kanten av området (men ledmarkeringar visar att gå rakt genom, se karta), samt att täktens verksamhetsområde är mindre än 100 m från ytterligare tre småvatten för vilka det saknas dispans från strandskyddet.

Spillkråka (Dryocopus martius) är rödlistad NT (nära hotad) och omfattas av fågeldirektivets bilaga 1. Under föreningens fältbesök i april 2021 kunde den observeras i området för det upphävda strandskyddet. T.v. syns pågående bobygge, t.h. ett gammalt bohål just intill bäcken.

 

Det finns ytterligare tre småvatten i området, för vilka föreningen veterligen det inte givits dispens från strandskyddet. Ett av dessa vatten är dessutom recipient för verksamhetsområdet. Se karta ovan, småvattnen syns i västra delen av länsstyrelsens karta.

Naturskyddsföreningens bild är att området har stor betydelse för båda strandskyddets syften (natur- och friluftsliv), att länsstyrelsens utredning varit otillräcklig, och att beslutet att upphäva strandskyddet därmed är felaktigt.

Ledmarkering för Västra Sigfridsleden inne i området för det upphävda strandskyddet. Västra Sigfridsleden är den småländska etappen av den berömda pilgrimsleden mellan Trondheim och Santiago de Compostela i norra Spanien. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att länsstyrelsens beslut tagits helt utan utredning av friluftsvärdena.