Påverka nya översiktsplanen för biologisk mångfald, klimatnytta, trivsel och hälsa

Alvesta kommun bjuder in medborgarna till dialog kring den nya översiktsplanen. Det har redan varit möte i Hjortsberga och Grimslöv. Tisdag 7/6 är det i Alvesta, onsdag 8/6 i Vislanda och tisdag 21/6 i Moheda.

Dialoger om ny översiktsplan

En översiktsplan klargör hur kommunen bör utvecklas de närmaste åren. Översiktsplanen innehåller vägledning för beslut som berör användningen av mark och vatten. Den beskriver även kommunens syn på den byggda miljöns utveckling och bevarande.

Där visas också hur riksintressen tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer följs. Kommunens översiktsplan behandlar den långsiktiga användningen av mark och vatten. Med ”långsiktigt” i detta sammanhang menas cirka 20 år.

Det är viktigt att den nya översiktsplanen får fokus på biologisk mångfald, klimatnytta, medborgarnas trivsel och hälsa. Här är några punkter att ta med sig.

  • På bara några år har en omfattande exploatering skett, framför allt i Alvesta tätort. Det kan ifrågasättas om det varit god hushållning med mark och natur eller klimatmässigt hållbart. Framöver måste naturens intressen och kommuninvånarnas trivsel, hälsa och rekreation sättas främst.
  • Ställ ökade miljö-, klimat-, och hållbarhetskrav i upphandling samt i markanvisningar och exploateringsavtal.
  • Planera bebyggelse och service för att minska bilberoende. Resurssnåla och hälsosamma transportalternativ ska prioriteras i all planering av infrastruktur. Underlätta för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Minska transportbehovet för människor och företag genom att gynna utökad närservice, samordning av transporter och minskad arbetspendling. Sträva efter mer samverkan mellan regioner och kommuner så kollektivtrafiken utvecklas mot ett fullgott alternativ även för människor på landsbygden.
  • Skapa grönskande tätorter som ger klimatnytta, trevnad och folkhälsa. Använd de naturvärdesinventeringar som faktiskt gjorts. Var noga i arbetsbeskrivningar så naturvärden bevaras och förstärks.
  • Främja biologisk mångfald. Våtmarker bör restaureras, skogarna inom kommunen brukas hållbart, ängs- och kulturmark främjas. Kommunen har hittills inte upprättat ett enda tätortsnära naturreservat, i jämförelse har Växjö sju stycken. Prioritera viktiga områden för biologisk mångfald, såväl för människans hälsa och rekreation som för att ekosystemen skall fungera.
  • Låt kommuninvånarnas skogar vara till för rekreation, pedagogik och hälsa i första hand. Ställ om till hyggesfria metoder och bryt med industriskogsbruket, i synnerhet tätortsnära. Skapa skogar för invånarna att röra sig och trivas i istället för fula hyggen, gallringar och trädplantager.