Horgenäs

Planerad villabebyggelse och småbåtshamn hotar naturvärden av internationell betydelse Horgefjorden tillhör Åsnens mest orörda och biologiskt värdefulla partier och är, liksom sjön i övrigt, klassat som ett RAMSAR-område med naturvärden av internationell betydelse. Den internationella Ramsarkonventionen om särskilt betydelsefulla våtmarker har ratificerats av Sverige som därmed förbundit sig att bevara dessa särskilt värdefulla naturmiljöer intakta. […]

Läs mer