Medborgarförslag gällande Horgenäs

Medborgarförslag från Per Darell Förslag gällande Horgenäs Jag föreslår att kommunen omprövar sitt beslut att exploatera Horgenäs 1:6 vid södra Åsnen, och istället vidareutvecklar områdets höga natur- och landsbygdskvaliteter inför den blivande Åsnens nationalpark. Kommunfullmäktige antog 2015-05-26 planen för bebyggelse av upp till 48 villor i Horgenäs 1:6. I planen ingår även en småbåtshamn. Planen […]

Läs mer

Horgenäs

Planerad villabebyggelse och småbåtshamn hotar naturvärden av internationell betydelse Horgefjorden tillhör Åsnens mest orörda och biologiskt värdefulla partier och är, liksom sjön i övrigt, klassat som ett RAMSAR-område med naturvärden av internationell betydelse. Den internationella Ramsarkonventionen om särskilt betydelsefulla våtmarker har ratificerats av Sverige som därmed förbundit sig att bevara dessa särskilt värdefulla naturmiljöer intakta. […]

Läs mer