Kommunen försöker kringgå PBL och översiktsplan genom att kalla parkering för park

Uppdaterad 2020-05-01: Nytt yttrande då kommunen inte bemött synpunkterna från samrådet.

En pågående plan avser att genom en förkortad process (begränsat planförfarande) omvandla den lilla grönytan ”Brända tomten” i centrala Vislanda till parkering. Detta trots att området i nuläget är detaljplanerat som parkyta, översiktsplanen saknar stöd för ändringen, och det tydligt strider mot plan- och bygglagen att påstå att en ICA-parkering skulle vara park. Se utdrag från Boverkets rekommendationer nedan. Naturskyddsföreningen motsätter sig förslaget och har lämnat synpunkter under samrådsfasen. De mest relevanta synpunkterna rörande just PBL och översiktsplan bemöttes inte av Samhällsplanering, utan planen lades ut på granskning i stort sett oförändrad. Ett andra yttrande har därför skickats till kommunen.

Ett mindre antal parkeringsplatser för besökare till parken eller parkens komplement kan ingå om platsen medger det. Det är lämpligt att placeringen av dessa avgränsas på plankartan med egenskapsbestämmelser. Om det rör sig om en större parkering anges det istället med användningen parkeringsplats.

Illustrationer i plankartan visar att ca. halva ytan omvandlas till parkering för intilliggande ICA-butik. Grönytan är bara ca. 800 kvadratmeter, dessutom har det redan anlagts åtta parkeringsplatser inom området. Det saknas i planförslaget även begränsning för storleken på parkeringsytan, vilket alltså inte hindrar att hela ytan hårdgörs i framtiden, men enligt kommunen alltså fortsatt under benämningen ”park”.

Naturskyddsföreningen vill istället se förslag inriktade på hur Brända tomten förbättras till en attraktiv, uppskattad samlingsplats med välbehövliga naturinslag i Vislanda centrum.