Synpunkter på revidering av Regional skogsstrategi för Småland

Sammanställt av Per Darell för Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg och Jönköping m.fl. föreningar, se nedan. Per Darell är aktiv i Naturskyddsföreningen i Alvesta och Kronoberg Skogsgrupp. Inledning Det är uttalat att Smålands skogsstrategi ska vara bred och inkluderande, och lyfta skogens alla värden. Likväl är strategin i nuvarande form helt dominerad av produktionsintressen, och ignorerar […]

Läs mer

Sälgsandbina flyger på Tallbackens förskola

Förskolan Tallbacken i Vislanda har tidigt på våren en väldigt spännande och kul möjlighet till levande naturkunskap. Då svärmar nämligen många sälgsandbin över sanden bland gungor och klätterställningar. Sälgsandbi är ett vildbi, och liksom de flesta vildbin helt beroende av en enskild värdväxt, nämligen sälg. De är ganska stora och lätta att upptäcka då de […]

Läs mer

Överklagan av tillstånd till bergtäkt på Engaholm

Naturskyddsföreningen i Alvesta överklagar Mark- och miljödomstolen i Växjös dom den 15 mars 2021 i mål nr. M4600-19 om Swerocks AB:s ansökan om bergtäkt på fastigheten Engaholm 1:1 i Alvesta kommun. ÖverklaganM4600-19PD Bilaga1_Lst_Beslut_upphävande_strandskydd_200225 Bilaga2_Lst_mailväxling_210330_ Bilaga3_Pilgrimsleden Bilaga4_Spillkråka – Naturvård från SLU Artdatabanken

Läs mer

Beslut om upphävt strandskydd för bergtäkten i Engaholm får överklagas på nytt

Naturskyddsföreningen i Alvesta fick rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen gjorde fel som inte delgav beslutet om upphävt strandskydd på Engaholm, och nu måste beslutet åter göras möjligt att överklaga. Länsstyrelsen i Kronoberg fattade 25 februari 2020 beslut att upphäva ett strandskyddsområde på fastigheten ENGAHOLM 1:1 i Alvesta. Detta med anledning av Swerocks planerade bergtäkt på […]

Läs mer

Brända tomten i Vislanda blir parkering – Naturskyddsföreningen hindras överklaga kommunens beslut

Naturskyddsföreningen överklagade under 2020 nämnden för samhällsplanerings beslut att ändra detaljplanen för Brända tomten i Vislanda på ett ett sätt som innebär att den: omvandlas till butiksparkering får möjlighet att hårdgöras till 100 % av ytan likväl kvarstår med benämningen ”PARK” i detaljplanen Kommunen bemötte aldrig sakfrågorna i överklagan, utan angrep i ett yttrande istället […]

Läs mer