Skydda våra stränder och skogar

Insändare till Smålandsposten och Växjöbladet Kronobergaren Vi befinner oss i en akut miljökris med ett skenande klimat och utarmning av biologisk mångfald. Miljökrisen drabbar och påverkar såväl Sverige som andra delar av världen redan idag och det kommer att bli värre om vi inte agerar kraftfullt och insiktsfullt. Det vore ett stort misstag att försvaga […]

Läs mer

Möjligheter för friluftsliv och natur när kommunen köpt ”Vislanda riviera”

Den 31 maj kontaktade Naturskyddsföreningen flera politiker och tjänstemän med ett brådskande förslag att köpa fastigheterna Oby 1:9 och 1:6, som då låg ute för försäljning. Föreningen fick inte något svar, men kommunen köpte marken och vi hoppas att tankarna och idéerna från Naturskyddsföreningen var del i det. Området, skämtsamt kallat ”Vislanda riviera” har stor […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen överklagar upphävt strandskydd i Engaholm

Redan i februari 2020 förra året, dvs. för drygt ett år sedan, beslutade länsstyrelsen att upphäva strandskyddet för en del av ett vattendrag på Engaholm. Området ligger inom planerat verksamhetsområde för bergtäkt. Högsta förvaltningsdomstolen underkände länsstyrelsens agerande, eftersom man inte delgivit Naturskyddsföreningen beslutet. Därmed blev det upphävda strandskyddet nu på nytt möjligt att överklaga, vilket har […]

Läs mer

Synpunkter på revidering av Regional skogsstrategi för Småland

Sammanställt av Per Darell för Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg och Jönköping m.fl. föreningar, se nedan. Per Darell är aktiv i Naturskyddsföreningen i Alvesta och Kronoberg Skogsgrupp. Inledning Det är uttalat att Smålands skogsstrategi ska vara bred och inkluderande, och lyfta skogens alla värden. Likväl är strategin i nuvarande form helt dominerad av produktionsintressen, och ignorerar […]

Läs mer

Sälgsandbina flyger på Tallbackens förskola

Förskolan Tallbacken i Vislanda har tidigt på våren en väldigt spännande och kul möjlighet till levande naturkunskap. Då svärmar nämligen många sälgsandbin över sanden bland gungor och klätterställningar. Sälgsandbi är ett vildbi, och liksom de flesta vildbin helt beroende av en enskild värdväxt, nämligen sälg. De är ganska stora och lätta att upptäcka då de […]

Läs mer